Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 7. september 2012

I statsråd i dag ble det blant anna oppnemnt eit utval som skal gå gjennom organiseringa av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven og korleis desse skal brukast for å ivareta samfunnssikkerhet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. september 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 144 S (2011-2012)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av
10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF)
nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer

Prop. 146 S (2011-2012)

Samtykke til inngåelse av avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av
20. juni 2012

Finansdepartementet

Prop. 145 S (2011-2012)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Polen av 9. september 2009, undertegnet i Oslo 5. juli 2012

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. del XI § 5 første ledd første punktum, § 5 annet ledd første punktum, § 13 annet ledd, § 13 femte ledd og § 13 b trer i kraft 1. september 2012 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012.

Lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. del XVII § 5-13 trer i kraft 1. juli 2013.

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2012 til lov om endringer i studentsamskipnadsloven.

Lovvedtak 65 (2011-2012)  Lov nr. 65

Loven trer i kraft 1. januar 2013.

3. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet (HV) og Politireserven, og se deres anvendelse ved behov for statlig forsterkning:

  1. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen, Kristiansand, leder
  2. Avdelingsleder Ann Christin Olsen-Haines, Tønsberg, medlem
  3. Generalmajor Morten Haga Lunde, Sandvika, medlem
  4. Politiinspektør Heidi Kløkstad, Bodø, medlem
  5. Organisasjonsleder Jon Halvorsen, Oslo, medlem
  6. Ordfører Alfred Bjørlo, Eid, medlem

(Pressemelding)

4. Klagesaker m.m.

Miljøverndepartementet

Klage fra Stig Harby over Miljøverndepartementets vedtak 25. juni 2012 om avslag på begjæring om innsyn i dokument nr. 42 i sak 2010/00436. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Grete Faremo.

Statssekretær Ragnhild Mathisen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Avdelingsdirektør Ragnhild Vassvik Kalstad utnevnes til statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud.

(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Konstituert departementsråd Tor Johan Saglie utnevnes til departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

(Pressemelding)

Politiinspektør Mona Elin Hertzenberg konstitueres som visepolitimester i Romerike politidistrikt inntil videre, dog ikke ut over 31. august 2013.

6. Andre saker

Olje- og energidepartementet

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS gis tillatelse til overføring av vann fra nedre Rismålvatn mv. til Reppavatn i Rødøy kommune i Nordland.

Troms Kraftforsyning og Energi AS gis konsesjon til erverv av fallrettigheter og overføring av reguleringskonsesjoner mv. for Skibotn og Lavka kraftverker. Jämtkraft AB gis konsesjon til erverv av 33,33 prosent av aksjene i Troms Kraftforsyning og Energi AS.

Salten Kraftsamband AS gis konsesjon for erverv av aksjer i SKS Produksjon AS og unntak fra forkjøpsrett.

Fornyet konsesjon til Linnvasselvs kraftverk i Sverige krever ikke norsk samtykke.

Til toppen