10 nye forsøk i norske kommuner, - vi må tørre å tenke nytt

10 forsøk med til sammen 16 kommuner og fylkeskommuner er valgt ut til å bli med videre i forsøksordningen. - Vi må tørre å tenke mer nytt om hvordan kommunene kan løse oppgavene sine, sier kommunal og distriktsminister Erling Sande.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er nå i gang med å sende svar til kommunene og fylkeskommunene som søkte om forsøk i regjeringens forsøksordning. Søknadene er vurdert i samarbeid med berørte fagdepartementer.

- Det er mange gode ideer rundt om i norske kommuner til hvordan vi kan løse oppgavene på en bedre måte. Nå går vi videre med 10 søknader som har potensiale til å gjøre hverdagen enklere for kommunene og gi bedre tjenester til folk. Jeg håper og tror forsøkene kommer til å bli vellykkede, forenkling er en klassisk «vinn vinn sak», sier Kommunal og distriktsminister Erling Sande.

Følgende søknader går helt eller delvis videre i forsøksordningen:

 • Nordre Follo kommune: Kontakt mellom folkevalgte, administrasjon og innbyggere
 • Grong, Lierne, Røyrvik og Namsskogan kommuner: Oppgavefellesskap med vedtaksmyndighet (allmennlegetjenester)
 • Vestvågøy, Moskenes, Flakstad, Vågan kommuner: Oppgavefellesskap med vedtaksmyndighet (potensielt innenfor flere tjenesteområder)
 • Vestland fylkeskommune: Vertskommunemodell for fylkeskommune og kommune (bevaring av immateriell kulturarv)
 • Indre Østfold kommune: Vurdering uten karakter i ett eller flere fag på 8. trinn
 • Lindesnes kommune: Arbeidslivet som del av opplæringen
 • Nordre Follo kommune: Tiltak mot stort skolefravær
 • Råde kommune: Mer fleksibilitet i fag- og timefordelingen
 • Larvik kommune: Planvask, forenklinger ved gjennomgang og endring av  reguleringsplaner
 • Sandnes kommune: Boligbygging særskilt tilrettelagt for eldre gjennom reguleringsplaner

I tillegg vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet gå videre med en søknad fra Nav Trondheim om prosjektet «Et enklere Nav». Denne søknaden følges opp i et eget spor. Heim kommune har søkt om å kobles på dette prosjektet. Videre har kommunene Nesodden, Nordre Follo og Vennesla søknader som tematisk berører noen av temaene i prosjektet «Et enklere Nav». Det vil være aktuelt å inkludere disse kommunene dersom det på sikt blir aktuelt med forsøk i prosjektet «Et enklere Nav». KDD og Klima- og miljødepartementet (KLD) vil også invitere Austevoll kommune til dialog for å avklare om det kan være aktuelt å gå videre med deres søknad om forenkling av søknadsprosessen for bruksendring av gamle sjøbruksbygg. Det samme vil KDD og KLD gjøre med Møre og Romsdal fylkeskommune om deres søknad om å styrke kunnskapsgrunnlaget og tilrettelegge for mer effektiv og presis arealplanlegging i sjø gjennom utvikling og bruk av nye metoder og digitale verktøy.

Noen søknader vurderes fortsatt. Disse vil få svar så raskt vurderingene er ferdige. Kommuner og fylkeskommuner med søknader som ikke går videre, vil få svarbrev som begrunner dette. Det er flere grunner til at søknader ikke blir tatt med videre i forsøksordningen: 

 • Noen søknader handler om områder hvor kommunen allerede har et stort handlingsrom, og det er derfor ikke er behov for unntak fra regelverk for å gjennomføre prosjektet eller tiltaket slik det er omtalt i søknaden. 
 • Noen søknader handler om områder hvor forsøksloven ikke åpner for å gi unntak fra det aktuelle regelverket, for eksempel fordi forsøket ville føre til innskrenkning av rettigheter for enkeltpersoner, eller bryte med grunnleggende saksbehandlingsregler.
 • Det pågår allerede lovarbeid på det området som det søkes om forsøk på.
 • Noen søknader er svært overordnede, og det går ikke klart fram hva det søkes om unntak fra.
 • Noen søknader innebærer unntak fra gjeldende regelverk som en slags «dispensasjon», men uten at det vil bidra til en utvikling av offentlig forvaltning. 

KDD vil ta initiativ til et samarbeid med de aktuelle kommunene om søknadene som går videre i ordningen. Søknadene har med dette ikke fått en forhåndsgodkjenning av forsøket, men kommunene og departementene vil arbeide sammen om den videre utformingen av forsøket. For forsøk etter forsøksloven skal det blant annet utarbeides en forskrift som gir fritak fra lovkrav og som gir rammene for forsøket. Søknadene på opplæringsområdet følges opp etter forsøkshjemmel i opplæringsloven, som har andre prosesskrav enn forsøk etter forsøksloven.

Forsøkene skal evalueres, og departementet samarbeider med KS om et opplegg for oppfølging av forsøkskommunene.

Bakgrunn

I mai 2023 inviterte kommunal- og distriktsministeren, på vegne av regjeringen, kommuner og fylkeskommuner til å søke om forsøk (frikommuneforsøk) – og med det bli forsøkskommuner. Forsøksordningen er en del av tillitsreformen. Forsøkene skal være innenfor gjeldende forsøksregelverk. Forsøk etter forsøksloven er et verktøy for forvaltningsutvikling der offentlig forvaltning kan få fritak fra lov eller forskrift for å kunne teste ut nye arbeidsformer eller prøve ut endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. I tillegg er det forsøkshjemler i flere sektorlover.

Kommunene og fylkeskommunene ble invitert til å sende inn en foreløpig søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet innen 8. september 2023. Det ble lagd en nettside om forsøksordningen, bl.a. med informasjon om søknads- og godkjenningsprosessen. Det kom inn 87 søknader som omfatter mange ulike temaer. Noen kommuner har sendt flere søknader. Søknadene i første runde har vært såkalte «foreløpige søknader», der kravene var en beskrivelse av prosjektet og hvilket lovverk det søkes om unntak fra. KDD har i samarbeid med berørte fagdepartementer vurdert disse, og valgt ut hvilke søknader som går videre, med sikte på å realisere konkrete forsøk.