130 millioner kroner til forskning for å inkludere barn og unge

Regjeringen jobber bredt for at alle skal være med, og forhindre at barn og unge faller utenfor. Fire forskningsprosjekter og tre nye sentre får nå midler som skal bidra til bedre oppfølging av utsatte barn og unge.

Når barn og unge blir stående utenfor utdanning, arbeid eller andre sentrale samfunnsarenaer, får det alvorlige konsekvenser for de unge selv, og for samfunnet. Oslo Economics har beregnet at den årlige samfunnsøkonomiske kostnaden ved tidlig marginalisering og utenforskap er 73 milliarder kroner i året. 

– Utenforskap er en stor samfunnsutfordring, som ofte starter i barne- og ungdomsårene. Dette er et prioritert område for regjeringen. Forskning er avgjørende for å finne gode løsninger, og jeg ser fram til å følge prosjektene og se at kunnskapen blir tatt i bruk for å hindre utenforskap blant barn og unge, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Barnevern

De fire forskningsprosjektene som mottar støtte skal bidra til å forbedre samarbeidet mellom ulike tjenester og sektorer, slik at utsatte barn og unge får bedre hjelp og oppfølging.

OsloMet mottar ti millioner kroner til et samarbeidsprosjekt med Sarpsborg kommune og Landsforeningen for barnevernsbarn. Målet er blant annet å forbedre samarbeidet mellom tjenester og etater som hjelper sårbare barn og unge, og utvikle bedre tjenester for mindreårige flyktninger, barn som kan bli utsatt for vold, og barn under barnevernets omsorg.

– Utsatte barn og unge krever helhetlig tilnærming fra mange, også fra forskningsmiljøer. Disse forskningsprosjektene vil være en god oppfølging av det målrettede samfunnsoppdraget for utsatte barn og unge, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Disse prosjektene mottar støtte:

Institusjon

Prosjekt

Innstilt beløp

Kommune

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

Doing cooperation: a co-study with Landsforeningen for barnevernsbarn and Sarpsborg to enhance support for vulnerable children and youth

10 mill. kr

Oslo

 INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING

Voluntary Initiatives and Nonprofit-Public Sector Collaboration for the Inclusion of Children and Youth in Norway

10 mill. kr

Oslo

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS

Improving care for traumatized children by building competency and collaboration of first- and second line services with stepped care models

10 mill. kr

Oslo

NORDLANDSFORSKNING AS

Onboarding transitional housing as a center for collaboration in the mission of young inclusion (HOUSYOUNG)

10 mill. kr

Bodø

Psykisk helse

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) er ett av prosjektene som mottar støtte. Prosjektet får ti millioner kroner til å forske på hvordan traumer i barndommen ikke skal få negative følgeseffekter som psykiske problemer, skolevegring og arbeidsledighet. Prosjektet skal teste en modell som sikrer at barn med traumer raskt får behandling og at helsetjenestene er godt koordinert til å ivareta barnets behov. Modellen har allerede vært utprøvd i USA og skal nå testes ut i 30 kommuner i Norge.

– Vi skal ruste våre barn og unge for hverdagene som kommer, og sørge for at de får hjelp også når livet blir vanskelig. Å styrke forskningsinnsatsen rettet mot utsatte barn og unge vil gi oss tverrfaglig kunnskap som kan bidra til et bedre koordinert helsetilbud, økt forebygging og mer kompetanse hos de ansatte. Det er viktig at vår felles helsetjeneste settes i stand til å fremme enda mer livskvalitet og gi helhetlige tjenester utsatte barn og unge, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Sterkere faglig kompetanse

Støtte til tre forskningsmiljøer skal bidra til økt kunnskap og kompetanse om utsatte barn og unge i profesjonene som møter barn og unge hver dag. Dette er blant annet lærere, barnehageansatte, sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere. 

– For å hjelpe utsatte barn og unge på en best mulig måte, trenger vi oppdatert kunnskap og forskning som er tett på samfunnsutfordringene barn og unge møter. Gjennom denne satsingen, får vi mer forskningsbaserte utdanninger og et bedre tilbud til dem som trenger det mest, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

VID vitenskapelige høgskole skal etablere et senter som skal utvikle kunnskap innen ulike fagområder. Dette vil bidra til bedre praksis for barn og unge som er i kontakt med ulike institusjoner. Ofte har disse barna komplekse behov, og derfor er samarbeid mellom ulike yrkesgrupper avgjørende. Senteret vil spesielt fokusere på tverrinstitusjonelle erfaringer innen yrker som sosialt arbeid, barnevern, sosialpedagogikk, sykepleie, kriminalomsorg og arkitektur.

Disse forskningssentrene mottar støtte:

VID Vitenskapelige høgskole

Centre for Research on Children and Young Peoples' Vulnerable Institutional Pathways

30 mill. kr

Oslo

UIT Norges Arktiske Universitet

ARCTIC Research Centre for Children and Youth at Risk

29,97 mill. kr

Tromsø

Nord Universitet

The Centre for Children & Youth, Vulnerability, and Social Preparedness

30 mill. kr

Bødø

Dette er regjeringens arbeid for å bekjempe utenforskap:

Regjeringen har forsterket arbeidet med å redusere økonomiske og sosiale forskjeller, og det er et bredt samarbeid på tvers av departementene. Regjeringen jobber med et målrettet samfunnsoppdrag for å motvirke utenforskap blant barn og unge. Ambisjonen med arbeidet er å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Våren 2025 vil det også komme en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet, som blant annet skal bidra til like muligheter for alle barn og unge uavhengig av bakgrunn. I meldingen vil regjeringen vurdere tiltak på alle arenaer der barn og unge er, som barnehage, skole og fritidsaktiviteter, og i tjenestene som er rettet mot barn og unge og deres familier.

Regjeringen har allerede gjennomført en rekke tiltak for å bidra til at barn og unge får en best mulig start uavhengig av bakgrunn.

 • Maksprisen for barnehage er redusert, og fra august 2024 reduseres den ytterligere. Aldri før har maksprisen i barnehagen vært så lav.
 • Det er innført gratis deltidsplass på SFO for 1. og 2. trinn. Høsten 2024 utvides tilbudet om gratis deltidsplass til å også gjelde tredjeklassinger.
 • Barnetrygden er økt for barn over seks år og barn med enslige forsørgere. I denne regjeringsperioden er barnetrygden økt med totalt 4,3 milliarder kroner.
 • NAVs ungdomsgaranti er innført. Garantien skal motvirke utenforskap, og gi tett oppfølging inntil den unge kommer i arbeid eller utdanning.
 • Det er lagt fram en forpliktende opptrappingsplan for psykisk helse.
 • Arbeider for å bedre beskytte barn og unge mot markedsføring av usunn mat og drikke.
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er styrket, både faglig og økonomisk.
 • Områdesatsingene i levekårsutsatte områder er styrket gjennom syv nye avtaler.
 • Ordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge er styrket med 231 millioner kroner i denne regjeringsperioden. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
 • Full momskompensasjon til frivillige organisasjoner. I denne regjeringsperioden er bevilgningen til ordningen økt med over 700 millioner kroner.
 • I forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2023 ble det bevilget 133 millioner kroner for å legge til rette for at flere barn og unge skal delta i fritidsaktiviteter.
 • Regjeringen har nå lagt fram «Alle inkludert! – handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter 2024–2026». Det er satt av 286 millioner kroner av spillemidlene for 2024 og 10 millioner kroner i statsbudsjett 2024 til oppfølging av handlingsplanen.