15 år med støtte fra Norge til småbønders såfrøsikkerhet

Norge gir rundt en million til FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) sitt fond for såfrømangfold. Siden 2008 har Landbruks- og matdepartementet gitt et årlig bidrag for å støtte dette arbeidet.

Landbruks- og matminister Sandra Borch annonserte beløpet under møte med Kent Nnandozie som er sekretariatsleder for Plantetraktaten (FAO-avtale for internasjonalt samarbeid om såfrømangfoldet).

– Såfrømangfold er viktig for matsikkerhet, og bønders rettigheter til såfrø er en grunnpilar i familielandbruket. Årets bidrag er på 1 113 437 kr og skal bidra til Plantetraktatens arbeid mot å sikre global matsikkerhet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med sekretariatsleder for Plantetraktaten. Kent Nnandozie
Landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med sekretariatsleder for Plantetraktaten. Kent Nnandozie. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Siden Plantetraktaten ble etablert har Norge vært en aktiv støttespiller for implementeringen av traktaten, både økonomisk og gjennom politisk engasjement. Norge er også en av de største og mest sentrale bidragsyterne til fondet under Plantetraktaten, sier sekretariatsleder for Plantetraktaten, Kent Nnadozie.

Norge gir årlig støtte til arbeidet, og fondet fordeler midler til prosjekter og tiltak som sikrer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser blant bønder i utviklingsland. Målet er å sikre bønder i utviklingsland klimatilpasset såvare som gir bonden inntekter og familien god ernæring. Traktaten trådte i kraft i 2004 og har 150 medlemsland.

Det årlige norske bidraget gis i erkjennelse av at norsk landbruk er avhengig av plantegenetiske ressurser fra andre land. Alle land er avhengig av plantegenetiske ressurser fra andre land for å utvikle nye plantesorter. Derfor er det internasjonale samarbeidet i plantetraktaten om tilgang og fordelsdeling viktig for matsikkerheten.

Norge var aktivt med å fremforhandle traktaten og er et engasjert medlem. Traktaten gir rammen for internasjonalt samarbeid på såfrø og at den var på plass, bidro til å kunne opprette Svalbard globale frøhvelv, som ble åpnet i 2008.

– Svalbard globale frøhvelv spiller en stor rolle for å bevare såfrømangfoldet. I år marker frøhvelvet sitt 15 års jubileum, og det er også det 15. året på rad at Norge gir pengestøtte til traktaten for sitt viktige arbeid, sier landbruks- og matministeren.

Landbruks- og matminister Sandra Borch møtte Kent Nnandozie, som er sekretariatsleder for Plantetraktaten.
Landbruks- og matminister Sandra Borch møtte Kent Nnandozie, som er sekretariatsleder for Plantetraktaten. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Etableringen og driften av Svalbard Globale frøhvelv illustrerer Norges viktige bidrag og forpliktelse til det internasjonale samarbeidet for genetiske ressurser og matsikkerhet, sier Nnadozie.

Plantetraktaten:

Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (plantetraktaten) er en internasjonal avtale om å bevare og bruke bærekraftig de plantegenetiske ressursene for mat og landbruk.

Den har etablert et multilateralt system som forplikter alle land til å fasilitere tilgang til sitt såfrømangfold. Dette er viktig for planteforedling. Alle land er avhengig av genressurser fra andre land. 

Mye av det store genetiske mangfoldet innen flere av våre viktige kulturplanter kommer opprinnelig fra utviklingsland, som for eksempel ris fra Asia og potet fra Sør-Amerika . Det er derfor et viktig prinsipp å dele fortjenesten ved kommersialisering. Traktatens fond for fordelsdelinger måten pengemessig fordelsdeling finner sted i traktaten.

Traktaten anerkjenner bønders rettigheter for å delta i beslutninger og beskytte tradisjonell kunnskap. Bøndene har en sentral rolle for å bevare og utvikle såfrømangfoldet. Traktaten omtaler også viktigheten av bønders rett til å ta vare på, bruke, bytte og selge såvare spart fra egen avling.

Norges rolle:

Norge var aktivt med å fremforhandle traktaten som trådte i kraft i 2004.

Etter åpningen av det globale førhvelvet på Svalbard i 2008 har Norge gitt en årlig støtte til Plantetraktatens fond for fordelsdeling, basert på verdien av årlig omsatt såvare i Norge.

Traktaten bidro til å kunne opprette Svalbard Globale frøhvelv, som er godt forankret i det mellomstatlige samarbeidet. Norge inviterer leder av traktatens styringsorgan til også å være leder av det internasjonale rådgivende panelet for driften av frøhvelvet.

Regjeringen ved Landbruks- og matdepartementet deltar aktivt i arbeidet i Plantetraktaten, blant annet i å forbedrede multilaterale systemet for tilgang og fordelsdeling knyttet til genressurser og styrke bønders rettigheter til såvare.