38 rettsakter inn i EØS-avtalen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På møtet i EØS-komiteen 8. juli ble 38 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er beslutning om å delta i et EU-program som skal bidra til å modernisere offentlig sektor.

Islands EU-ambassadør Bergdís Ellertsdóttir ledet møtet. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

EU-programmet ISA2 – Samvirkeløsninger og felles rammer for europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere som et middel til å modernisere den offentlige sektor – løper fra 2016-2020. Formålet er å legge til rette for elektronisk samhandling på tvers av landegrenser og sektorer. Programmet er en videreføring av et mangeårig europeisk samarbeid hvor Norge har deltatt siden 1997.

Utveksling av data er avgjørende for europeisk samarbeid på mange områder, som for eksempel på helse-, miljø- og justisområdet. Ett av resultatene av ISA er et felleseuropeisk kommunikasjonsnettverk, kalt sTesta. UDI, Politiet, NAV, Vegdirektoratet, Forbrukerombudet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bruker i dag felleseuropeiske IKT-løsninger via dette nettverket. Det ikke mulig for Norge å delta i Schengen-samarbeidet uten å benytte sTesta.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er norsk kontaktpunkt for ISA2 og representant i styringskomiteen for programmet. Det årlige norske bidraget er om lag 690.000 euro i femårsperioden. Stortinget ga sitt samtykke til norsk deltakelse 30. mai 2016.

Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes sammen med ministerråd Knut Hermansen. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Drikkevannskvalitet

På møtet i EØS-komiteen ble også regler som endrer EUs drikkevannsdirektiv innlemmet i EØS-avtalen. Den største endringen er en frivillig innføring av risikobasert tilnærming. Medlemslandene kan, dersom de ønsker det, tillate at vannverkene gjør en risikovurdering av sitt vannverk, og at parametere som overvåkes og rapporteres justeres i forhold til hva det er behov for.

Endringen innebærer blant annet en tydeliggjøring av i hvilke tilfeller vannverkene kan la være å følge kravene i direktivet til prøvetakings- og analyseringsfrekvens. Kravene til flaskevann tas ut av drikkevannsdirektivet, fordi flaskevann dekkes av kravene i hygieneregelverket. Mer utfyllende informasjon finnes i EØS-notatbasen. Rettsakten vil bli gjennomført i ny norsk drikkevannsforskrift, som er under utarbeidelse.

EU-siden var ledet av Claude Maerten (venstre). Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Luftfartssikkerhet

EØS-komiteen tok også til etterretning en felles EØS/EFTA-kommentar om Kommisjonens forslag til en ny forordning om felles regelverk for sivil luftfart. Forslaget ble presentert av Europakommisjonen i desember 2015 og diskuteres nå i Europaparlamentet og Rådet. I kommentaren, som Norge, Island og Liechtenstein oversendte 2. juni, ønsker EØS/EFTA-landene forslaget om et styrket europeisk regelverk for sivil luftfart velkommen.  EØS/EFTA-landene ser imidlertid noen utfordringer knyttet til hva slags kompetanse European Union Aviation Safety Agency (EASA) vil få vis a vis nasjonale myndigheter. Les den felles kommentaren her.

Her kan du lese omtale av alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 23. september 2016.

Det var siste EØS-komitemøte for flere deltagere, bla.a. Liectensteinst ambassadør Kurt Jäger som nå reiser til Washington D.C. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Se også:

Slik blir EØS-regelverket til

Mer informasjon om EØS-komiteen