60 000 elever får billigere SFO og 7000 barn får gratis barnehage

Fra august utvides ordningen med gratis 12 timer SFO til å gjelde for 2. trinn. Dermed vil familiene til 60 000 elever kunne spare rundt 20 000 kroner i året. Barnehagen blir også gratis for alle barn i Finnmark og Nord-Troms, og fra tredje barn for familier med flere barn i barnehagen samtidig.

– Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen. For et år siden ga vi alle førsteklassinger over hele landet mulighet til å delta i skolefritidsordningen. Nå er det 2. klassingenes tur til å kunne delta uavhengig av foreldrenes lommebok. Vi gjør det også billigere for tusener av familier å sende barna i barnehage, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Billigere SFO (skolefritidsordning): Sparer 20 000 i året

Regjeringen innførte en nasjonal ordning med gratis 12 timer SFO for 1. trinn høsten 2022. I august utvides det til å gjelde for 2. trinn, etter budsjettforlik med SV.

12 timer gratis SFO tilsvarer en deltidsplass. I dag koster en slik plass i gjennomsnitt 1924 kroner per måned. Dermed vil familiene kunne spare rundt 20 000 kroner i året per elev.

Tidligere undersøkelser har vist at pris er en viktig årsak til å ikke bruke SFO. Med innføringen av 12 timer gratis SFO for 1. trinn høsten 2022, ble det satt ny rekord i deltakelse. Da økte deltakelsen fra 83 prosent i 2021 til 92 prosent i 2022.

Billigere barnehage: Sparer mellom 3500 og 24 000 kroner

Regjeringen fortsetter også satsingen på å gjøre barnehagen tilgjengelig for flest mulig barn.

Siden 2022 har regjeringen gjort maksprisen 315 kroner billigere. Det gjør at foreldre flest sparer minst 3 465 kroner i året, og besparelsen blir nær 6000 kroner for de med to barn. På grunn av prisveksten de siste årene vil den reelle innsparingen dessuten være større enn disse beløpene.

Fra 1. august blir barnehagen gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig. Det vil gjelde rundt 3000 barn. Slike familier vil spare rundt 24.000 kroner i året som følge av regjeringens grep med både gratisordning og lavere makspris.

Gratis barnehage i Finnmark og Nord-Troms

Fra 1. august innfører regjeringen også gratis barnehage for alle barn i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Dette vil gjelde rundt 4 000 barn. En familie med for eksempel to barn i barnehage vil kunne spare nær 60 000 kroner i året.

– Barnehage er viktig for ungenes lek, utvikling og vennskap. Barnehage er også viktig for familiene, og for å få flere til å bo og arbeide i de nordligste områdene i Norge, sier Brenna.

Fakta om ordningene

  • Innføringen av gratis SFO på 2. trinn koster 1,55 milliarder for skoleåret 2023-24.
  • Regjeringen har også ambisjoner om å øke kvaliteten på SFO-innholdet, og vil bygge videre på arbeidet med den nasjonale rammeplanen som ble innført fra høsten 2021. Blant annet er det satt av penger til å styrke kompetansen til de ansatte.
  • Ordningen med gratis SFO ble først lansert i Hurdalsplattformen. Siden er den blitt fulgt opp som nasjonal ordning gjennom budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV, først for 1. trinn fra høsten 2022, deretter for 2. trinn fra høsten 2023.
  • I enkelte kommuner har det allerede vært innført gratis SFO i enkelte trinn eller bydeler, og besparelsen for disse familiene kan være mindre. Det gjelder for eksempel Oslo.
  • Kommunene skal gi foreldrene tilbud om å fordele de 12 timene på alle de dagene det vanligvis er et SFO-tilbud, så langt det er praktisk mulig. Hvis kommuner har SFO i feriene, må de tilby elever et gratis tilbud i deler av denne tiden.
Dette sparer foreldrene fra 1. august**

Samlet foreldrebetaling (Hvis man betaler makspris)

Pris per måned 1. januar 2022 (Solberg-regjeringa)

Pris per måned 1. august 2023

Nominell endring per måned

Nominell endring per år

Ett barn i barnehage

3 315

3 000

-315

-3 465

Ett barn i SFO 1. eller 2. trinn

 

 

 

- 20 000*

Ett barn i barnehage og ett barn i SFO på 1. eller 2.trinn

 

 

 

-23 465*

To barn i barnehage

5 636

5 100

-536

-5 891

Tre barn i barnehage

7 293

5 100

-2 193

-24 123

* Prisen på en deltidsplass i SFO varierer mellom kommuner, men er i gjennomsnitt 1 924 kr. En familie med ett barn på 1.trinn i SFO vil derfor i gjennomsnitt kunne spare om lag 20 000 kr i året på 12 timer gratis SFO. Høsten 2023 utvides ordningen til også å omfatte 2. klassinger.

**Tabellen viser familiens samlede besparelse som følge av lavere makspris i barnehage og gratisordning 

Finnmark og Nord-Troms (tiltakssonen)

Samlet foreldrebetaling    (Hvis man betaler makspris)

Pris per måned 1. januar 2022

(Solberg-regjeringen)

Pris per måned 1. august 2023

Nominell endring per måned fra 1. august 2023

Nominell endring per år fra 1. august 2023

Ett barn i barnehage

3 315

0

-3315

-36 465

Ett barn i SFO 1. eller 2. trinn

 

 

 

- 20 000*

Ett barn i barnehage og ett barn i SFO på 1. eller 2.trinn

 

 

 

-56 465*

To barn i barnehage

5 636

0

-5636

-61 996

Tre barn i barnehage

7 293

0

-7293

-80 223

* Prisen på en deltidsplass i SFO varierer mellom kommuner, men er i gjennomsnitt 1 924 kr. En familie med ett barn på 1.trinn i SFO vil derfor i gjennomsnitt kunne spare om lag 20 000 kr i året på 12 timer gratis SFO. Høsten 2023 utvides ordningen til også å omfatte 2. klassinger.