Revidert nasjonalbudsjett

800 millioner til produksjonssviktordningen

Som følge av tørke, flom og store nedbørsmengder i 2023, var det svært mange som søkte om tilskudd ved produksjonssvikt. En stor andel av utbetalingene skjer i år. Bevilgingen til ordningen økes med 698 millioner kroner. Samlet prognose for utbetalingen i 2024 er på 800 millioner kroner.

Økningen i bevilgningene skyldes også at regjeringen i fjor forbedret ordningen for bøndene ved innføring av nye satser og heving av taket for maksimalt tilskudd ved produksjonssvikt.

– De klimatiske forholdene er i endring, og er vanskelig å sikre seg mot. Mange bønder sto i fjor i en svært vanskelig situasjon, etter en krevende sesong med tørke og deretter store nedbørsmengder og flom. Produksjonssviktordningen er viktig, og skal bidra til å redusere bøndenes økonomiske tap, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Beredskapslager matkorn   

Regjeringen foreslår en bestillingsfullmakt på én milliard kroner, slik at etableringen av beredskapslagring av matkorn kan starte opp høsten 2024. Oppbyggingen skal skje gradvis, med 15000 tonn korn i året, slik at Norge innen 2029 har et beredskapslager tilsvarende tre måneders forbruk.

– Oppbyggingen av et beredskapslager av matkorn handler om å være forberedt på det utenkelige. Lageret vil være en ekstra trygghet dersom det skulle oppstå store forstyrrelser i de internasjonale handelssystemene, kombinert med svikt i den nasjonale produksjonen, sier Pollestad.  

Støtte til Dyrsku’n

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til Dyrsku’n i Telemark. Dyrsku’n er en nasjonal arena og samlingsplass for alle som har interesse av norsk matproduksjon, handelsvirksomhet, jordbruk, skogbruk, lokalmat og reiseliv.

– Dyrsku’n er landets viktigste utstillingsvindu for landbruk og bygdeverdier. Da Dyrsku`n ble etablert i 1866 var det et ledd i myndighetenes arbeid med bedret matforsyning. Ap/Sp- regjeringen har mål om å øke matforsyningen med 25% innen 2030. Dyrsku`n er en viktig del av denne satsingen, og får derfor 3 millioner kroner i revidert budsjett, sier Pollestad.

Høstbart vilt

Regjeringen har besluttet at årsverk og oppgaver knyttet til forvaltning av høstbare viltressurser flyttes fra Miljødirektoratet i Trondheim til Landbruksdirektoratet i Steinkjer. Endringene av ansvaret skal etter planen iverksettes fra 1. januar 2025, og medfører omstillingskostnader som dekkes gjennom omfordeling av midler. Forslaget til bevilgning er på 10 millioner kroner. Midlene skal bidra til at flytting av oppgaver knyttet til forvaltningen av høstbare viltressurser oppleves mest mulig sømløst for landets mange jegere. Dette er oppgaver som blant annet inkluderer viltfondet, hjorteviltregisteret og jegerregisteret.

– Regjeringen vil bygge sterke kompetansemiljøer over hele landet og ønsker en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser mellom by og land. Flytting av høstbart vilt til Landbruksdirektoratet og Steinkjer, legger godt til rette for at vi kan se forvaltningen av det høstbare viltet i sammenheng med landbrukets øvrige virkemidler og ressursgrunnlag, sier Pollestad.

Følger opp meklingsavtalene på Fosen

Regjeringen skal, i dialog med reindriften, følge opp arbeidet med å skaffe til veie tilleggsareal for Fosen reinbeitedistrikt. Dette er et omfattende arbeid som vil involvere en rekke aktører, og det settes nå av ressurser for å følge opp statens forpliktelser.

Regjeringen følger også opp tiltakspakken for reindrift og energi som ble lagt frem 20. desember 2023. Det foreslås nå en bevilgning på 10 mill. kroner i 2024, til overføring av en andel av årlig vindkraftproduksjon på 0,1 øre/kWt til siidaer eller reinbeitedistrikter som er berørt av vindkraftanlegget. Det foreslås også økt bevilgning til å følge opp de av tiltakene på Landbruks- og matdepartementets område som ikke er fulgt opp i Reindriftsavtalen 2024/2025. I sum utgjør de foreslåtte bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett knyttet til reindrift 13,5 millioner kroner.

– Det er viktig å sikre reindrifta best mulig vilkår for å drive næring. I dette ligger det også at vi følger opp Fosen saken. Revidert budsjett er derfor viktig for å bidra til dette målet, sier Geir Pollestad.