92 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På møtet i EØS-komiteen 30. oktober ble 92 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er regler om forebygging av flyulykker og et konsolidert direktiv om regnskaper.

Møtet i EØS-komiteen 30. oktober ble ledet av Oda Helen Sletnes, Norges ambassadør til EU. Foto: Anders Sætra/EU-delegasjonen.


Norge har EØS-formannskapet i andre halvår av 2015, og møtet i EØS-komiteen ble ledet av EU-ambassadør Oda Helen Sletnes.

Forebygging av flyulykker

På møtet ble regelverk om rapportering av luftfartshendelser i sivil luftfart innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen er ment å samle og modernisere EUs regelverk om rapportering og bruk av slike opplysninger som kan brukes til å forebygge flyulykker. Rapporterte opplysninger vil inngå i risikobaserte sikkerhetssystemer. Forordningen skal sikre at relevante opplysninger faktisk blir rapportert og har tilstrekkelig kvalitet. De skal brukes i det enkelte luftfartsforetaket, i hvert enkelt land og på EU/EØS-nivå.

Stater vil få tilgang til opplysninger om hendelser i andre lands luftrom. Forordningen skal sikre at at bare de som trenger tilgang til opplysningene i sitt ulykkesforebyggende arbeid skal ha tilgang til dem, og at opplysningene ikke skal brukes til å straffe noen eller ilegge erstatningsansvar. Videre pålegges alle EU/EØS-land å etablere et frivillig rapporteringssystem. Rettsakten er innlemmet med forbehold om Stortingets samtykke.

Nytt konsolidert regnskapsdirektiv

EØS-komiteen vedtok å innlemme et direktiv om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse typer foretak. Forenklete rapporteringsregler for små- og mellomstore regnskapspliktige foretak er blant hovedformålene. Det gis lettelser i reglene for å utarbeide resultatregnskap, balanse og noter for små foretak.

Et annet formål er å øke klarheten og sammenlignbarheten av finansregnskap. Direktivet har videre krav om en egen årlig rapport om betaling til stater for store foretak som driver innen utvinningsbransjer eller tømmerhogst i urskoger.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Regnskapslovutvalgets utredning NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt inneholder blant annet forslag om hvordan EUs konsoliderte regnskapsdirektiv skal gjennomføres i norsk lov. Finansdepartementet har sendt utredningen på høring med frist 2. desember 2015.

Dyrking av spirer under forsvarlige forhold

En godkjenningsordning for produsenter av spirer beregnet til konsum og særskilte regler for produksjon av spirer ble også innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen er en av fire som til sammen skal forebygge nye utbrudd av sykdom lik det som skjedde i Tyskland i mai 2011, hvor 50 mennesker døde. EUs mattrygghetsorgan har konkludert med at utbruddet sannsynligvis skyldtes at spirende frø var blitt forurenset av en type E.coli-bakterier. Forekomsten av denne type bakterie er fortsatt meget lav i EU, men det er gjort internasjonale undersøkelser som viser at den forekommer stadig oftere.

Utbygging av det transeuropeiske transportnettet

EUs reviderte retningslinjer for TEN-T (Trans European Network – Transport), i form av forordning EU nr. 1315/2013, ble i dag også tatt inn i EØS-avtalen. De reviderte retningslinjene har til formål å legge til rette for utviklingen av et sammenhengende og effektivt europeisk transportnett, og sikre at EUs midler bruke på prosjektene med størst felles nytte. Les mer i egen omtale av denne saken her.

Her kan du lese om alle rettsaktene som ble innlemmet på møtet i EØS-komiteen 30. oktober.

Neste møte i EØS-komiteen er 11. desember.

Se også:

Slik blir EØS-regelverket til 

Mer informasjon om EØS-komiteen