Høring - Regnskapslovutvalgets utredning om ny lov om regnskapsplikt

Finansdepartementet sender på høring Regnskapslovutvalgets utredning NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2015

Vår ref.: 15/5402 FMA PF

Finansdepartementet sender på høring Regnskapslovutvalgets utredning NOU 2015: 10  Lov om regnskapsplikt.

Utredningen ble overlevert Finansdepartementet 26. juni 2015, og inneholder blant annet forslag om hvordan EUs konsoliderte regnskapsdirektiv (2013/34/EU), som er gjort gjeldende for EØS-landene, skal gjennomføres i norsk lov, samt vurdering av den rettslige standarden «god regnskapsskikk» og organisering av fremtidig regnskapsstandardsetting.    

Utvalgets utredning, NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt, kan lastes ned fra Finansdepartementets nettsider.

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet pr. e-post til postmottak@fin.dep.no for å få et fysisk eksemplar av utredningen oversendt.

Høringsfristen er onsdag 2. desember 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider.   

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.         

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 Alexander Behringer
avdelingsdirektør

 

 

 

Alle departementene
Akademikerne
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Verdipapirsentralen
Økokrim  
Økonomiforbundet