Markering av helsenorge.no

Hilsningstale av statssekretær Cecilie Brein-Karlsen

Først – Gratulerer! Gratulerer med 500.000 besøk i mai og gratulerer med lansering av en ny og bedre versjon av helsenorge.no.

Jeg er glad for å få delta på denne markeringen. Helsenorge.no og digital involvering av pasienten er helt sentrale virkemidler for å skape pasientens helsetjeneste. Og dette er vi i regjeringen opptatt av!

Pasientens helsetjeneste

Vi skal bygge en bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum. Sett med pasientens blikk: Ingen beslutninger skal tas om meg, uten med meg.

IKT gir oss nødvendige verktøy for å skape bedre og en mer moderne helse- og omsorgstjeneste – en helsetjeneste hvor ventetidene går ned og kvaliteten går opp.

Alt vi gjør på helsefeltet skal dreie seg om dette. Fra det første møtet med fastlegen eller legesekretæren, til mottaket, poliklinikken eller sengepostene på sykehuset, under diagnostikk og behandling, og til oppfølgingen etterpå. Nødvendig informasjon må være tilgjengelig hele veien.

Dette krever IKT-løsninger for både helsepersonell, for pasienter og for innbyggere som er gode og brukervennlige. Og som innfrir de forventninger helsepersonell og pasienter har.

Helseministeren sa det veldig klart i sin "sykehustale" i januar: "Bedre IKT- løsninger er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientenes helsevesen".

Helsenorge.no

Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og oversiktlig for innbygger. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter på en helt annen måte enn i dag. Det er viktig at vi bruker disse mulighetene på en god måte!

Helsenorge.no ble etablert i 2011 og skal være en felles inngangsport til offentlige helsetjenester på nett – innbyggernes digitale kanal mot helsetjenesten. Det begynte som en enkel portal med få tjenester.

Men vi ser nå at i løpet av noen få år har helsenorge.no blitt en viktig informasjonskilde og kommunikasjonskanal for pasienter og brukere. Innbyggerne besøker helsenorge.no for å finne informasjon om sykdom og behandling, og for å få råd og veiledning for å kunne ivareta egen helse. De får tilgang til nyttige e-helsetjenester ved å logge seg på Min helse. På Min helse kan den enkelte få oversikt over egne egenandeler, vaksiner og resepter, bytte fastlege og melde bivirkninger. Innbyggerne i Trondheimsområdet og Stavangerområdet kan se egen kjerneournal. Utprøvingen av kjernejournal skal utvides til flere kommuner og flere innbyggere nå i høst. På sikt hele landet. Dette er første skritt på vei mot innsyn i egen journal. Vestlandspasienter kan se egne timeavtaler på sykehus i Helse Vest-regionen (Vestlandspasienten).

Flere tjenester kommer allerede denne høsten. Digital dialog mellom pasient og fastlege skal testes ut. Innbyggerne skal få mulighet til å bestille time hos fastlegen på nett, stille spørsmål til legen (e-kontakt og e-konsultasjon) og fornye resepter. Som den første helseregionen i landet, er Helse Nord i gang med et pilotprosjekt som gir innbyggerne mulighet til se sin egen pasientjournal via Min helse på helsenorge.no.

Helsenorge.no i ny drakt

I dag feirer vi at en fornyet og forbedret versjon av helsenorge.no ble lansert 21. juni. Som dere selv har sagt det: "Helsenorge.no er i ny drakt".

Den nye plattformen styrker Helsenorge.no sin posisjon som innbyggernes digitale kanal mot helsetjenesten. Nye helsenorge.no gjør det lettere å være en aktiv bruker. Det er lettere å finne fram til informasjon og har støtte for bruk fra mobil og nettbrett. Den nye plattformen er mer robust og fleksibel, og gir kommunene, sykehusene, Helsedirektoratat og andre aktører i sektoren bedre muligheter til å lage gode, sikre og brukervennlige digitale e-helsetjenester for oss som bor i Norge.

En halv million besøk i mai

Vi feirer også at helsenorge.no satte ny rekord med over 500.000 besøkende i mai. For å være helt nøyaktig; 510 162 besøk. Dette viser at helsenorge.no er en portal som oppleves som nyttig og blir brukt av innbyggerne.

Vi har fulgt med på bruksstatistikk hver måned og satt "en halv million besøk" som en uformell milepæl. At denne milepælen nå er nådd, er verdt å feire med en kake!

Selv om dette er bra og vi kan være fornøyd med det vi har fått til, er det samtidig viktig å si at dette kun er en start. Vi har større ambisjoner for helsenorge.no.!

Vi vil at flere skal bruke helsenorge.no! Vi vil ha flere tjenester! Vi vil at helsenorge.no skal fungere som en integret del av helsetjenestetilbudet og være en plattform for digitale tjenester når vi skal bygge pasientens helsetjeneste.

For å lykkes, er det viktig å bygge videre på det gode samarbeidet dere har etablert med regionale helseforetak, kommuner, Norsk Helsenett SF, foreninger og andre.

Jeg ønsker dere lykke til i det videre arbeidet! Men først kan dere ta en velfortjent kakepause...

Takk for oppmerksomheten.