Mot til å handle

I dag markerer vi at FNs barnekonvensjon er 25 år. Barns rettigheter har fått en sterkere stilling, men vi kan ikke lene oss tilbake og tro at jobben er gjort.

I dag markerer vi at FNs barnekonvensjon er 25 år. Barns rettigheter har fått en sterkere stilling, men vi kan ikke lene oss tilbake og tro at jobben er gjort. Omfanget av overgrep og omsorgssvikt mot barn viser at vi har en lang vei igjen for å oppfylle barns rett til beskyttelse. 

Av Solveig Horne, barne-, likestillings- og inkluderingsminister (FrP), Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H), Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister (FrP), Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H) 

Regjeringen legger i dag frem en ny tiltaksplan med 43 tiltak for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. 

Det siste året har vi møtt mange som jobber med barn. Mange av dem forteller at det er vanskelig å snakke om vold mot barn. Derfor jobber regjeringen systematisk med å samarbeide på tvers av etater, med kunnskapsheving, og med å få opp motet til å se og snakke med barna. Vold og seksuelle overgrep er et betydelig samfunnsproblem og et folkehelseproblem. 

Ett barn som blir utsatt for vold er ett for mye.  

Når barn utsettes for vold, viser det at samfunnet svikter på helt sentrale områder. Særlig ille er det i de tilfellene samfunnet kunne reagert, men likevel ikke gjorde det. Det kan skyldes usikkerhet og manglende kunnskap hos myndighetene, eller den forestillingen om at vi må være hundre prosent sikre før vi melder bekymring videre. Det er et tungt ansvar vi påtar oss ved å melde ifra, men det er et langt tyngre ansvar dersom en lar det være. Sakene viser at alle som møter barn i sitt daglige arbeid, må se, høre og handle på barnas vegne. 

Så hva gjør vi?

Når familier og barn trenger støtte må vi inn med hjelp raskt. Trygge foreldre gir trygge barn, derfor er foreldreveiledning viktig. Regjeringen styrker blant annet familievernet i 2015 med 15 millioner kroner for å forebygge og styrke tilbudet til voldsutsatte familier og familier med høyt konfliktnivå. Dette kommer i tillegg til videreføring av satsinger i statsbudsjettet for 2014. 

En ekspertgruppe vil nå få i oppdrag å analysere et utvalg saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hensikten er å avdekke svikt og utfordringer i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av sakene. 

Økt kompetanse

Vi styrker kommuneansattes kompetanse i å snakke med barn om vold og seksuelle overgrep. 

Det skal foretas en kartlegging av barneverntiltak som tilbys til familier med minoritetsbakgrunn. Hensikten er å få en bedre forståelse av hvilke tiltak som virker, slik at tiltaksbruken kan målrettes på en best mulig måte. 

Vold og overgrep er skadelig for de utsattes psykiske helse. Derfor vil regjeringen styrke tilbudet innenfor psykisk helse, særlig i kommunene. Neste år bevilges 100 millioner kroner ekstra til kommunalt arbeid med psykisk helse. Regjeringen sørger også for at det skal bli bedre tilgang på psykologer i kommunene. 

Helsemyndighetene skal sørge for at barn og unges erfaringer brukes i utformingen av tilbudet til barn som har opplevd vold eller seksuelle overgrep. Regjeringen styrker helsestasjons- og skolehelsetjeneste med 200 millioner i 2015. Alle gravide skal spørres om de har vært utsatt for vold under svangerskapet. Fastlegenes kompetanse om vold i nære relasjoner skal styrkes ved at det utvikles og tilbys et e-læringskurs. 

Kompetanse om vold og overgrep skal inngå i spesialistutdanningen for allmennleger, og det vurderes obligatoriske kurs for allmennleger og barneleger. Regjeringen vil styrke det sosialpediatriske tilbudet til barn som har vært utsatt for vold og overgrep. Vi skal sørge for at kunnskap om vold og seksuelle overgrep inngår i helse- og sosialfagutdanningene, og barnehage- og grunnskolelærerutdanningene. Tilbudet om etter- og videreutdanning om vold og seksuelle overgrep skal kartlegges. Formålet er å øke tilgjengeligheten, studenttilfanget og eventuelt bedre det faglige innholdet. 

Statens barnehus

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med endringer i straffeprosessloven – avhør av særlig sårbare personer i straffesaker, og en ny forskrift om samme emne. Lovendringene og ny forskrift skal tre i kraft i løpet av 2015. Politidirektoratet skal sikre at dommeravhør gjennomføres innen lovpålagt frist. Som et første delmål skal gjennomsnittlig saksbehandlingstid ikke overstige 40 dager innen utgangen av 2014. Hjelpeapparatets og politiets tilnærminger til samtaler med barn med utgangspunkt i barnets beste skal gjennomgås. 

God barndom varer livet ut

Barn skal ha trygge og gode liv. Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å bli sett, delta og utvikle seg i sitt oppvekstmiljø. For å lykkes, må det forebyggende arbeidet få en større plass. Privat og frivillig sektor må trekkes med i arbeidet. God forebygging krever at vi som samfunn er villige til å investere, selv om vi ikke ser direkte gevinst på kort sikt. Gjennom treffsikre forebyggende tiltak vil vi kunne forhindre menneskelig lidelse og spare samfunnet for store kostnader. Regjeringen vil derfor prioritere det forebyggende arbeidet framover. 

Å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, er Norges viktigste bidrag for å oppfylle barnekonvensjonens forpliktelser. Tiltaksplanen ”En god barndom varer livet ut” skal gjøre at vi har mer mot, ser mer, hører mer og handler mer. 

Publisert i Aftenposten 20. november 2014

Til toppen