Avtale om ekstra innsats i Halden sentrum er på plass

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande og ordførar i Halden, Fredrik Holm, underteiknar i dag ein intensjonsavtale om områdesatsing i sentrum. Områdesatsingane er ein del av regjeringa sin politikk for å utjamne sosial ulikskap og levekårsutfordringar.

– Stat og kommune må jobbe saman for å betre levekåra i byar og byområde med særskilte utfordringar. No utvidar vi samarbeidet om områdesatsingar til fleire byar. Vi veit at mange av kommunane i Østfold har store utfordringar med dårlege levekår. Fredrikstad og Sarpsborg fekk avtale i fjor, og tidlegare i dag underteikna eg avtale med Indre Østfold. No er det Halden sin tur, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Halden vil prioritere tiltak innanfor bustad-, bumiljø og oppvekstvilkår, arbeid, skule og fritid, møteplassar og førebygging av kriminalitet.

– Vi er takksame for at regjeringa vel å prioritere Halden med denne avtalen. Vi er ein kommune som har nokre utfordringar knytt til folkehelse og levekår. Det er ikkje noko nytt, og det er ikkje enkelt å finne midlar til førebygging i eit stramt kommunebudsjett.

Ikkje minst er dette arbeid som også tek lang tid, seier ordførar i Halden Fredrik Holm. 

Avtalen om ei områdesatsing er ei svært viktig ramme for å kunne jobbe langsiktig med å byggje eit enda betre lokalsamfunn.

– Med avtalen får vi føreseielege føresetnader for å gjere tiltak vi har ynskt oss og planlagt gjennom fleire år, men som vi ikkje har klart å prioritere i møte med andre lovpålagte oppgåver, seier ordføraren.

I områdesatsingane blir det arbeida med å betre fysiske og sosiale nærmiljøkvalitetar og tenesteutvikling. Dette er viktig innsats for inkluderande lokalsamfunn der fleire deltar.

Områdesatsingar er langsiktige avtalar mellom stat og kommune. Målet er å gi ein ekstra innsats i område med mange innbyggjarar og utfordringar knytt til levekår. Satsinga skal bidra til å utvikle nye erfaringar og innovative løysingar som kan brukast av fleire kommunar som også har levekårsutfordringar.

Intensjonsavtalen områdesatsing gjeld i fem år, og med atterhald om årlege statsbudsjett, får kommunen fem millionar kroner i tilskot kvart år til ein ekstra innsats i Halden sentrum.