Forsiden

Områdesatsinger

Områdesatsinger i storbyer skal bidra til bedre miljø, boforhold og levekår i byområder med store levekårsutfordringer. Satsingene er et samarbeid mellom stat og kommune, som ser flere virkemidler i sammenheng og bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler. Stortinget bevilget 15 millioner kroner til nye områdesatsinger i 2023. Søknadsfristen er 15. mars 2023.

Kom i gang med områdesatsing

Noen kommuner har byområder med så store levekårsutfordringer at de ønsker statlig samarbeid. I områdesatsingene samarbeider stat og kommune og ser flere virkemidler i sammenheng. Det bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler. Meld. St. 18 (2016–2017) om Berekraftige byar og sterke distrikt la vekt på at områdesatsingene er viktige for å bidra til inkludering og likeverdige levekår i utsatte byområder.

Kommuner med områdesatsinger

Staten har siden 2014 samarbeidet med flere kommuner om områdesatsinger i områder med store levekårsutfordringer. I dag har staten samarbeidsavtaler med kommunene Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen.

Slik jobber kommunene med områdesatsing

Felles for områdesatsingene er at de skal bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst. Områdesatsingene jobber med de konkrete utfordringene hvert enkelt område har. Kommunene har valgt ulike måter organisere samarbeidet med staten på.

I områdesatsingene jobbes det blant annet med:

 • opprusting av bo- og nærmiljø, møteplasser og kulturaktiviteter
 • bedre integrering av innvandrere
 • bedre resultater i grunnskolen
 • å redusere frafallet i videregående skole
 • å få flere i arbeid
 • å minske kriminaliteten
 • å styrke folkehelsen

Samarbeidsavtaler mellom stat og kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet vurderer, i samarbeid med relevante departementer, om det er behov for en ekstraordinær statlig innsats i et område. Samarbeidet forankres i en intensjonsavtale om langsiktig satsing.

Intensjonsavtalen utarbeider staten og kommunen sammen. Avtalen redegjør for hvilke utfordringer området har, og hvordan stat og kommune skal bidra.

Kommunene utvikler så, i samarbeid med relevante statlige aktører, både en programbeskrivelse for hele områdesatsingen og årlige handlingsprogrammer. I programbeskrivelsen avklares langsiktige mål og strategier, organisering, plan for evaluering, og hvilke roller departementene, direktoratene og kommunen skal ha.

Finansiering av områdesatsingene

De årlige handlingsprogrammene, som inneholder forslag om konkrete tiltak, legges til grunn for søknad om statlig delfinansering fra de direktoratene og departementene som er med.

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som koordinerer de statlige områdesatsingene, men satsingene er et spleiselag mellom opp til syv ulike departementer og kommunene. Departementene øremerker midler til områdesatsingene i de årlige bevilgningene gjennom statsbudsjettet. Det forutsettes et samarbeid der departementene setter av midler i de ordinære budsjettprosessene til områdesatsingene.

Tilleggsopplysning til budsjettoversikten (Stortingets bevilgninger 2022): I tillegg til bevilgede midler er det øremerket 2,5 millioner kroner i spillemidler til områdesatsingen i Oslo sør i 2022.

Områdesatsingene erstatter ikke ordinær drift

Områdesatsingene er en ekstrainnsats som skal bidra til å utvikle nye arbeidsformer og metoder for oppgaveløsning, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Områdesatsingene skal derfor ikke erstatte ordinær drift, men på sikt bidra til mer effektive og varige løsninger som er tilpasset behovene i disse områdene.

Erfaringsoverføring står sentralt

Arbeidet gir viktig erfaringer som kan være nyttig for flere kommuner og statlige etater, og erfaringsoverføring mellom ulike sektorer og forvaltingsnivåer er derfor en sentral del av arbeidet.

 

Veiviseren.no er en digital verktøykasse for bolig- og tjenesteområdet, blant annet for områderettet arbeid i Norge. Siden inneholder omtale av hvordan kommunene har arbeidet med Groruddalssatsingen i Oslo og innsats i Trondheim, Bergen og Drammen. Erfaringer og inspirasjon er hentet fra Danmark, Sverige og andre europeiske land.

 

 

Områdesatsinger i kommunene


Sørli lekepark er et resultat av områdeløftet på Tøyen. Foto: So La arkitekter

Staten bidrar til områdesatsing i Oslo i områder med særskilte levekårsutfordringer, og en rekke departementer og underliggende etater er involvert.

Områdesatsingene er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer i utvalgte tjenester og nærmiljøer der behovene er størst, slik at flere blir økonomisk selvstendige og kan delta aktivt i lokalsamfunnet og storsamfunnet.

Satsingen har tre programområder:

 • nærmiljøutvikling
 • sysselsetting
 • oppvekst og utdanning

Les mer om områdesatsingene i Oslo (Oslo kommune)

 

Strømsø 2030

Områdesatsingen i Drammen kommune skal bidra til å skape bedre bomiljø, inkluderende lokalsamfunn og gode oppvekstsvilkår for barn og unge på Strømsø. Avtalen gjelder frem til 2030.

Satsingen har fire hovedinnsatsområder:

 • sysselsetting
 • utdanning og oppvekst
 • bo- og nærmiljøkvaliteter
 • helse

Les mer om områdesatsingene i Drammen (Drammen kommune)

 

Storhaug 2024

Områdesatsingen i Stavanger kommune har som formål å forbedre befolkningens sosiale og miljømessige levekår, og utvikle løsninger og programmer som bidrar til god helse. Avtalen gjelder til og med 2024.

Satsingen har tre hovedinnsatsområder:

 • inkludering ved tidlig innsats i oppveksttjenestene
 • gode bo- og nærmiljø
 • sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd

Les mer om områdesatsingen i Stavanger (Stavanger kommune)

 

Loddefjord og Olsvik 2026

Områdesatsingen i Bergen kommune skal bidra til bedre fysiske og sosiale forhold, og til å motvirke sosial ulikhet i Loddefjord og Olsvik. Samarbeidet skal vare frem til 2026.

Satsingen har tre hovedinnsatsområder, der detaljene konkretiseres i årlige handlingsprogram:

 • nærmiljø
 • oppvekst og utdanning, og
 • byutvikling og infrastruktur

Les mer om områdesatsingene i Bergen (Bergen kommune)

 

Områdeløft Saupstad- Kolstad ble avsluttet i 2021. I 2022 undertegnet stat og kommune en intensjonsavtale om områdesatsing i bydelene Lademoen og Tempe/Sorgenfri. Avtalen har en ramme på 5 år, med mulighet for forlengelse.  Formålet med satsingene er å bidra til sosialt bærekraftige samfunn for og med innbyggene og snu områdenes negative levekårsutvikling på lang sikt. Stat og kommune har blitt enige om 5 innsatsområder;

 • Utvikling av gode bo og nærmiljøkvaliteter
 • Inkludering i helse, utdanning, oppvekstmiljø, samfunns- og arbeidslivsdeltakelse
 • Byutvikling og utvikling av inkluderende bomiljø
 • Bolig- og sosial boligpolitikk
 • Forsking, utvikling og innovasjonssamarbeid gjennom Universitetskommune TRD 3.0

Det skal utarbeides programbeskrivelse i løpet av 2023, som vil konkretisere avtalen og hvordan arbeidet skal organiseres.

Områdesatsinger i Trondheim (Trondheim kommune)

 

 

Erfaringskonferansen 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet, i samarbeid med Husbanken og Husbankens storbynettverk, arrangerte den tredje erfaringskonferansen om områdesatsinger i Stavanger 28.-29. november 2022. Hovedtema for konferansen var Områdesatsinger = innovasjon, sosial bærekraft og robuste nabolag?

Program: Storbynettverkets erfaringskonferanse 28. -29. november 2022 i Stavanger (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Husbankens storbynettverk inviterte i 2020 kommuneansatte, kommunale politikere, ansatte i etater og departementer til erfaringskonferanse om områdesatsinger.