Områdesatsinger

I enkelte byer og områder med konsentrasjon av levekårsutfordringer har staten og kommunene avtalebaserte langsiktige samarbeid gjennom områdesatsinger. Områdesatsinger er et virkemiddel for å gjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder.

Staten har i dag avtaler med Oslo, Bergen, Drammen, Stavanger og Trondheim, Sarpsborg, Fredrikstad, Kristiansand og Skien. 

I stortingsmelding Meld. St. 28 (2022-23) Gode bysamfunn med små skilnader presenterer regjeringen sin politikk for å vedlikeholde og styrke den sosiale bærekraften i norske byer og nabolag, gjennom å legge til rette for gode levekår, høy livskvalitet og gode oppvekst- og nærmiljøer.

I 2024 vil følgende kommuner motta tilskudd til sitt arbeid i levekårsutsatte områder i tråd med avtale med staten (jf. Prop. 1 S (2023-2024) for Kommunal- og distriktsdepartementet):

Kommuner med pågående avtaler:

Oslo, Drammen, Bergen, Stavanger, Trondheim, Fredrikstad, Kristiansand, Sarpsborg og Skien.

I 2024 vil det inngås avtaler med følgende kommuner:

Gjøvik, Halden, Indre Østfold, Larvik og Tromsø.

I statsbudsjettet for 2024 er det ingen ledige midler å søke på over tilskuddsposten Områdesatsing i byer.  

 

Slik jobber kommunene med områdesatsing

Felles for områdesatsingene er at de skal bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst. 

Det jobbes blant annet med:

 • opprusting av bo- og nærmiljøer, møteplasser og kulturaktiviteter
 • bedre integrering av innvandrere
 • bedre resultater i grunnskolen
 • å redusere frafallet i videregående skole
 • å få flere i arbeid
 • å minske kriminaliteten
 • å styrke folkehelsen

Samarbeidsavtaler mellom stat og kommune

Samarbeidet mellom staten og kommunene forankres i flerårige avtaler. Kommunal- og distriktsdepartementet deltar i alle avtaler og koordinerer statens innsats i områdesatsingene. Departementer som er påkoblet arbeidet med områdesatsingene er Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet. Noen av disse departementene er også part i enkelte av avtalene.

Flere direktorater deltar i områdesatsingene i noen byer og områder. Dette er Arbeids- og velferdsdirektoratet (og/eller NAV lokalt), Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Helsedirektoratet, Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi),  Miljødirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Kommuner som har avtaler mottar tilskudd i avtaleperioden, hovedsakelig fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Områdesatsingene erstatter ikke ordinær drift

Områdesatsingene er en ekstrainnsats for innovasjon, tjenesteutvikling, jobbskaping og fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter. Områdesatsingene skal ikke erstatte ordinær drift i kommunene.

Overføring av kunnskap og erfaringer står sentralt

Arbeidet gir kunnskap og erfaringer som kan være nyttig for flere kommuner, departementer, direktorater og statlige etater, og overføring av kunnskap og erfaringer er sentralt.

Kommunal- og distriktsdepartementet arrangerer digitale samlinger for kommunene (tidligere kalt: Storbynettverket, nå Bynettverket) som har avtaler om områdesatsinger. Noen av nettverkets webinarer er også åpne for andre kommuner.

 

 

Områdesatsinger i kommunene

Loddefjord og Olsvik

Områdesatsingen i Bergen kommune skal bidra til bedre fysiske og sosiale forhold, og til å motvirke sosial ulikhet i Loddefjord og Olsvik. Samarbeidet skal vare frem til 2026.

Satsingen har tre hovedinnsatsområder, der detaljene konkretiseres i årlige handlingsprogram:

 • nærmiljø
 • oppvekst og utdanning, og
 • byutvikling og infrastruktur

Les mer om områdesatsingene i Bergen (Bergen kommune)

Samarbeidsavtalen mellom Bergen kommune og staten (pdf)

 

Strømsø

Områdesatsingen i Drammen kommune skal bidra til å skape bedre bomiljø, inkluderende lokalsamfunn og gode oppvekstsvilkår for barn og unge på Strømsø. Avtalen gjelder frem til 2030.

Satsingen har fire hovedinnsatsområder:

 • sysselsetting
 • utdanning og oppvekst
 • bo- og nærmiljøkvaliteter
 • helse

Les mer om områdesatsingene i Drammen (Drammen kommune)

Samarbeidsavtalen mellom Drammen kommune og staten (pdf)

 

Områdesatsingen i Fredrikstad har som formål å bidra til at alle kommunens innbyggere skal ha mulighet til god livskvalitet, uansett helse, alder, funksjonsnivå eller sosioøkonomisk status. Barn, voksne og deres familier skal kunne ta eierskap over eget liv og helse. 

Områdesatsingen skal bedre den sosiale bærekraften i tre levekårsutsatte områder; Holmen/Seut/sentrum øst og vest, Nøkleby/Lisleby og Sellebakk/Sorgenfri. Kommunen skal styrke den sosiale bærekraften gjennom stedsutvikling, ressursmobilisering og tjenesteutvikling. 

Områdesatsingen i Fredrikstad er delt inn i tre tematiske delprogrammer 

 • Oppvekst og utdanning 
 • Sysselsetting 
 • Bo- og nærmiljø 

Les mer om områdesatsingen i Fredrikstad (Fredrikstad kommune) 

Samarbeidsavtalen mellom staten og Fredrikstad (pdf)

 

Områdesatsingen vil gjennomføres i bydelen Hunndalen som har de største levekårsutfordringene i kommunen. er levekårsutsatt. Det er vedtatt bygging av ny ungdomsskole og stedsutviklingsprosjekt. Det er gjennomført behovsanalyse som viser bydelens utfordringer, og muligheter til å møte behovene spesielt knyttet til ungdomsmiljø, fellesskap og inkludering.

For områdesatsingen i Hunndalen har kommunen valgt to områder og to hovedgrep:

 • Barn og unges oppvekst gjennom bygging av ny skole, hall og uteområder.
 • Mangfold og inkludering gjennom nye former for tiltak og møteplasser

Foreløpig har behovsanalysen trukket fram følgende prosjekter og aktiviteter som det er behov for å utvikle og følge opp i områdesatsingen det søkes om ressurser til:

 1. Fra utenforskap til fellesskap: Piloter på inkluderende og attraktive møteplasser
 2. Flerkulturelt og inkluderende tilbud og miljø i Folkets hus

Les mer her:

 

Det er store forskjeller i levekårene i ulike deler av Halden, og sentrum er et av områdene som peker seg ut med en større andel innbyggere med levekårsutfordringer på mange områder, for eksempel: barnefattigdom, lavt utdanningsnivå, dårlige boforhold, høy andel som leier bolig, lav organisasjonstilhørighet og lavere inntekt enn i kommunen ellers.

Kommunen ønsker at de som allerede bor i sentrum skal få et bedre nærmiljø, og området skal bli attraktivt for flere.

Halden har definert disse områdene for områdesatsingen i sentrum:

 • Boliger, bomiljø og oppvekstsvilkår - Stimulere til bygging av boliger tilpasset innbyggernes behov og betalingsevne. - Styrke kvaliteten på offentlige rom - Bedre barn og unges oppvekstsvilkår
 • «Kunnskap i sentrum», arbeid, skole og fritid - Økt sysselsetting, gjennomføring av skoleløpet, fritidsaktiviteter, for å hindre tidlig utenforskap hos barn og unge
 • Møteplasser - Nye og bedre utnyttelse av eksisterende, for å fremme aktivitet og deltakelse - Legge til rette for utøvelse av idrett, kultur og annen aktivitet for å bedre innbyggernes fysiske og psykiske helse
 • Forebygge ungdomskriminalitet

Les mer:

 

Indre Østfold kommune ser behov for en varig endring av de store levekårsutfordringene.

For å skaffe ytterligere kunnskap og innsikt, legge gode strategier og finne de rette tiltakene fremover trengs det enda bredere innsats og tettere samarbeid både mellom kommunale aktører og med sivilsamfunnet.

Mysen sentrum peker seg med størst utfordringer mht levekårsutfordringer, og er derfor et prioritert område for kommunens arbeid.

Kommunen vil arbeide for å utvikle tiltak som utjevner forskjeller og øker livskvaliteten for de som trenger det mest. Det er behov for gode møteplasser i trygge omgivelser, opplevelse av fellesskap, glede og inkludering for alle i nærmiljøets kontekst.

Tre delprogrammer er valgt ut fra de utfordringene som kommer tydeligst fram i kommunens kunnskapsgrunnlag:

 • Bo- og nærmiljø
 • Sysselsetting
 • Oppvekst og utdanning

Les mer

 

Områdesatsingen i Kristiansand skal bidra til å skape bedre levekår og en varig forbedring av nærmiljøkvaliteter og tjenester i områdene Sentrum og Sentrum vest 

Målet for områdesatsingen i Kristiansand er å skape gode sosiale og miljømessige levekår for og med innbyggerne, samt utvikle løsninger og modeller som skaper god livskvalitet. 

Det legges opp til innsatser på følgende områder: 

 • Bærekraftig stedsutvikling – herunder stedsutviklingsprosesser som fremmer mål om et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn og at alle boområder har nærhet til grønne områder for rekreasjon og aktivitet. 
 • Styrket lokalsamfunn – gjennom felleskapsarenaer og samskapingsprosesser 
 • Styrket oppvekst- og levekårsforhold igjennom innovativ tjenesteutvikling 

Les mer om områdesatsinger i Kristiansand kommune 

Samarbeidsavtalen mellom staten og Kristiansand (pdf)

 


Sørli lekepark er et resultat av områdeløftet på Tøyen. Foto: So La arkitekter

Staten bidrar til områdesatsing i Oslo i områder med særskilte levekårsutfordringer, og en rekke departementer og underliggende virksomheter er involvert.

Områdesatsingene er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer i utvalgte tjenester og nærmiljøer der behovene er størst, slik at flere blir økonomisk selvstendige og kan delta aktivt i lokalsamfunnet og storsamfunnet.

Satsingen har tre programområder:

 • nærmiljøutvikling
 • sysselsetting
 • oppvekst og utdanning

Les mer om områdesatsingene i Oslo (Oslo kommune)

 

Hovedmålet for områdesatsingen i Sarpsborg er å bedre levekårene, utvikle bydelen og gi varige endringer i Østre bydel.  

Østre bydel skal bli et godt og fint sted å være, bo og leve. I tillegg skal områdesatsingen utvikle Østre bydel som et kultursentrum med fokus på  kultur -, nærings – og offentlige tilbud.  

Områdesatsing i Østre bydel setter følgende delmål under de tre innsatsområdene:  

 • BO – med fokus på bo- og nærmiljø 
 • JOBBE – med fokus på skole, jobb og næring 
 • OPPLEVE – med fokus på kultur, aktivitet og medborgerskap 

Les mer om områdesatsingen i Sarpsborg kommune (Sarpsborg kommune) 

Samarbeidsavtalen mellom staten og Sarpsborg (pdf)

 

16. november 2023 undertegnet stat og kommune en avtale om områdesatsing i bydel Gulset i Skien.  Avtalen vil ha en ramme på 5 år, med mulighet for forlengelse.

Områdesatsingen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og satsingsområdet inkluderende kommune.  

Områdesatsingen skal ha fokus på følgende hovedinnsatsområder;

 • inkluderende arbeidsliv og aktiviteter
 • Trygg oppvekst
 • Nærmiljøkvalitet og attraktivitet.

I løpet av første halvår 2024 skal det utarbeides en programbeskrivelse som vil konkretisere avtalen og hvordan arbeidet skal organiseres.  

Samarbeidsavtalen mellom Skien kommune og staten (pdf)

Storhaug

Områdesatsingen i Stavanger kommune har som formål å forbedre befolkningens sosiale og miljømessige levekår, og utvikle løsninger og programmer som bidrar til god helse. Avtalen gjelder til og med 2024.

Satsingen har tre hovedinnsatsområder:

 • inkludering ved tidlig innsats i oppveksttjenestene
 • gode bo- og nærmiljø
 • sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd

Les mer om områdesatsingen i Stavanger (Stavanger kommune)

Samarbeidsavtalen mellom Stavanger kommune og staten (pdf)

 

I 2022 undertegnet stat og kommune en intensjonsavtale om områdesatsing i bydelene Lademoen og Tempe/Sorgenfri. Avtalen har en ramme på 5 år, med mulighet for forlengelse.  Formålet med satsingene er å bidra til sosialt bærekraftige samfunn for og med innbyggene og snu områdenes negative levekårsutvikling på lang sikt. Stat og kommune har blitt enige om 5 innsatsområder;

 • Utvikling av gode bo og nærmiljøkvaliteter
 • Inkludering i helse, utdanning, oppvekstmiljø, samfunns- og arbeidslivsdeltakelse
 • Byutvikling og utvikling av inkluderende bomiljø
 • Bolig- og sosial boligpolitikk
 • Forsking, utvikling og innovasjonssamarbeid gjennom Universitetskommune TRD 3.0

Det skal utarbeides programbeskrivelse i løpet av 2023, som vil konkretisere avtalen og hvordan arbeidet skal organiseres.

Områdesatsinger i Trondheim (Trondheim kommune)

Samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og staten (pdf)

 

 

Erfaringskonferanse 2024

Kommunal- og distriktsdepartementet arrangerer, i samarbeid byer som har avtaler om områdesatsinger, den fjerde erfaringskonferansen om områdesatsinger i Oslo 26. og 27. september.

Mer informasjon, program og påmelding

Tidliigere konferanser