Verktøy og ressursmiljøer

Her finner du beskrivelse av aktuelle verktøy og ressurser og lenker til veiledning og eksempler til nytte i by- og stedsutvikling. Du finner også en oversikt over et utvalg viktige, nasjonale ressursmiljøer.

Verktøy

Stedsanalyse er en systematisering av kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon og framtidsmuligheter. Stedsanalyse er en dokumentert utvelgelse, bearbeiding og presentasjon av stedskunnskap som kan etterprøves og diskuteres. Analysen bygger på kunnskap om stedets historiske utvikling. Hensikten med en stedsanalyse er å peke på hva som kan bedre stedets kvalitet og forhåpentlig forandre stedet.

Du finner mer om metoden her:

 

Sosiokulturelle stedsanalyser retter søkelyset mot at ulike aktører har forskjellig forhold til stedlige omgivelser, bruker dem til ulike formål og har sammenfallende eller ulike interesser knyttet til hva slags stedsutvikling som bør prioriteres. Sentrale begrep i slike analyser er; stedsbruk, stedsbilder og stedsinteresser. Sosiokulturelle stedsanalyser kan gi verdifull kunnskap til bruk i arbeid med stedsutvikling og større planleggingsarbeid. De kan også brukes som grunnlag for en mer aktiv omdømmebygging og strategisk profilering av steder, byer eller regioner.

Du finner mer om metoden her:

 

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) er en kulturmiljøanalyse for landskap, byer og steder. Analysen er en kreativ, kritisk og medvirkningsbasert arbeidsprosess, og kan brukes i samfunnsplanlegging, kommunal og regional arealplanlegging, kulturminne- og landskapsforvaltning, konsekvensutredninger, prosjektutvikling med mer.

Du finner mer om metoden her:

 

En mulighetsstudie er en utredning som bringer frem nye ideer og belyser potensiale for en eiendom, et område, et tettsted eller en by. Mulighetsstudiet omtales i mange sammenhenger gjerne også som konseptvalgutredning, utviklingsvurdering og alternativvurdering. I denne fasen kartlegges ulike føringer og man utvikler de første idéskissene for mulige løsninger.

Du finner eksempler på mulighetsstudier her:

 

Arkitektkonkurranse er en konkurranseform som innebærer utarbeidelse av konkrete løsningsforslag på bygnings- eller planrelaterte oppgaver, med utgangspunkt i et konkurranseprogram. Forslagenes kvalitet vurderes av en jury på grunnlag av de kriterier og krav som kommer fram i programmet. Juryen kårer konkurransens vinner og rangerer et eller flere av de øvrige forslag.

 

Parallelloppdrag er en konkurranseform der flere team utarbeider løsningsforslag på bygnings- eller planrelaterte oppgaver, på basis av et program. I parallelloppdrag avholdes det vanligvis en prekvalifiseringsrunde og det velges normalt sett ut 3-5 team som skal jobbe parallelt. Underveis kan det være aktuelt at oppdragsgiver inviterer teamene til en felles workshop der de presentere sitt foreløpige arbeid og på den måten kan utveksle ideer og gi hverandre innspill til videre arbeid. Forslagene presenteres vanligvis i et felles sluttmøte. Det kåres normalt sett ingen vinner og de ulike løsningsforslagene rangeres ikke. Her vil oppdragsgiver stå fritt til å kombinere de ulike forslagene og kunne velge hvilke team eller hvordan de vil benytte forslagene inn i sitt videre arbeid med område-, by- og stedsutvikling.

 

Hvordan lykkes med offentlig-privat samarbeid om attraktive og levende bysentrum?

I temaartikkelen offentlig-privat samarbeid om attraktive og levende bysentrum finner du inspirasjon og gode råd om hvordan kommuner, sentrums- og næringsforeninger, gårdeiere, eiendomsutviklere og andre aktører kan lykkes med et godt offentlig-privat samarbeid for å styrke utviklingen av sentrum i byer og tettsteder. Innholdet bygger på erfaringer og anbefalinger fra et mangeårig, offentlig-privat sentrumssamarbeid i Stavanger. Artikkelen inneholder både tekst og korte filmer der sentrumsaktører i Stavanger deler sine erfaringer og eksempler.

 

 

 

Nasjonale ressursmiljøer

Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) er en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon i næringsliv og offentlig sektor. Hovedmålet for virksomheten er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling. Utvikling av bærekraftige, attraktive og innovative byer og tettsteder i hele landet er et viktig satsingsområde. DOGA samarbeider med mange ulike aktører og har en bred portefølje av programmer, prosjekter, priser og aktiviteter. Et prioritert område er bruk av innovative metoder for en mer bærekraftig, smart og inkluderende utvikling av våre byer og steder.

Les mer om DOGAs arbeid med by- og stedsutvikling (doga.no)

Les mer om DOGAs arbeid med arkitektur og innovasjon (doga.no)

 

Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter under Kommunal- og distriktsdepartementet som jobber for å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Gjennom ulike arbeidsmåter, kunnskap og erfaringer støtter senteret opp om små og mellomstore kommuner og områder med særlige distriktsutfordringer. Stedsutvikling er et eget fagområde. I tillegg har mange av de øvrige fagområdene stor betydning for utvikling av småbyer og tettsteder.

Om fagområdet stedsutvikling (distriktssenteret.no)

Om Distriktssenteret (distriktssenteret.no)

 

Bylivsenteret er en del av Norske arkitekters landsforbund og har som formål å bistå små og mellomstore kommuner i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Arbeidet er koblet til FNs bærekraftmål, og metoder og arbeid skal fremme en bred og helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet. Bylivsenteret bistår kommuner i deres egne bærekraftige stedsutviklingsprosesser, hvor målet er å skape byer og lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv. Senteret mottar støtte over Statsbudsjettet.

Om Bylivsenteret (Arkitektforbundet.no)

Om Norske arkitekters landsforbund (arkitektforbundet.no)

 

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) er en medlemsorganisasjon for norske sentrums-/næringsforeninger og kommuner, med mål om å påvirke rammevilkårene for en positiv utvikling av sterke by- og tettstedssentrum. Organisasjonen ønsker å tilby medlemmene nyttige verktøy og fellesløsninger for å utvikle eget by- og tettstedssentrum, og et inspirerende, støttende og utviklende kompetansenettverk med bransjekolleger. Deler av kunnskapsmateriellet og verktøyene er tilgjengelig for allmennheten på organisasjonens hjemmeside.

Norsk sentrumsutvikling (norsk-sentrumsutvikling.no)

 

Forum for stedsutvikling ble etablert i 2006 og er en faglig samarbeidsarena for statlige aktører som arbeider med by- og stedsutvikling. Formålet med forumet er å bidra til å øke den kommunale kompetansen på feltet og bedre det tverrfaglige samarbeidet mellom sektorer og forvaltningsnivåer. I tillegg ønsker forumet å fremme de positive, samfunnsmessige effektene av å satse på god by- og stedsutvikling. Forum for stedsutvikling har ingen pålagte forvaltningsoppgaver. Arbeidet drives innenfor rammene av deltakernes ansvarsområder, slik de er nedfelt i styringsdokumenter og budsjetter.

Forumet bidrar til kompetansebygging gjennom veiledning på planlegging.no, faglige arrangementer, nyhetsbrev og Facebook. Fylkeskommunen er en viktig samarbeidspartner, og forumet har særlig dialog med stedsutviklingskontaktene i fylkeskommunene.

Følgende aktører deltar i Forum for stedsutvikling

Fylkeskommunenes stedsutviklingskontakter

Agder

Diderik Cappelen

Akershus

Anniken Reinertsen

Buskerud

Kjersti Morseth Hallerud

Finnmark

Annbjørg Løvik

 

Anne Øvrejorde Rødven

Innlandet

Kari Sundfør

 

Tove Krattebøl

Møre og Romsdal

Ingvild Gjerdset

 

Grete Kongshaug

Nordland

Heidi Ramsvik

Rogaland

Petter Skogen

Telemark

Lene Hennum

Troms

Jorid Nysted Grønvoll

Trøndelag

Marthe Mollan Sesseng

 

Anne Caroline Haugan

Vestland

Liz Eva Tollefsen

 

Marie Skaarseth Rørvik

Vestfold

Hilde Hansson

 

Anne Brinchmann Njarga

 

Linda Lomeland

 

Eli Nakken Lundquist

Østfold

Sara Linnea Hovden