By- og stedsutvikling

Nasjonale tilskuddsordninger

Offentlige og private tilskuddsordninger kan være et supplement til kommunale budsjetter og private bidrag i arbeidet med å utvikle byer og tettsteder. Her finner du en oversikt over et utvalg nasjonale tilskuddsordninger med relevans for by- og stedsutvikling. I tillegg kan du kontakte fylkeskommunen for å undersøke om det finnes regionale tilskuddsordninger.

 

Liste over tilskuddsordninger

Tilskudd til kulturminnekompetanse i kommunene

Riksantikvaren

Disse kan søke: Kommuner, fylkeskommuner og Sametinget.

Tilskudd skal bidra til å bygge kulturmiljøkompetanse i kommunene, slik at kommunene kan ivareta kulturmiljø i sin samfunns- og arealplanlegging. Det blir gitt tilskudd til kommunale kulturmiljøplaner og til ulike kompetanse- og samarbeidsmodeller som styrker arbeidet lokalt.

Kulturminne i kommunen (KIK) (riksantikvaren.no)

Tilskudd til verdiskaping på kulturmiljøfeltet

Riksantikvaren

Disse kan søke: Fylkeskommuner, kommuner, Longyearbyen lokalstyre, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

Du kan søke tilskudd til prosjekter der offentlige og private aktører inngår forpliktende samarbeid om:

  • formidling og tilrettelegging for bærekraftig bevaring og bruk
  • kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid
  • nærings-, steds- og lokalsamfunnsutvikling

Verdiskaping på kulturmiljøfeltet (riksantikvaren.no) 

Statlige og regionale tilskudd til kulturminner og kulturmiljøer

Riksantikvaren

Disse kan søke: Private og offentlige forvaltere (varierer etter type tilskuddsordning).

Riksantikvaren administrerer flere statlige tilskuddsordninger for private og offentlige eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddsordningene favner bredt, og det gis tilskudd til alt fra mulighetsstudier til istandsetting, forvaltning, drift og vedlikehold.

Noen tilskuddordninger som er relevante for by- og stedsutvikling:

  • tilskudd til fredete kulturminner i privat eie
  • tilskudd til samiske kulturminner og kulturmiljøer
  • tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner
  • tilskudd til brannsikring av tette trehusområder
  • tilskudd til verdensarv

Tilskudd til kulturminner og kulturmiljøer (riksantikvaren.no)

Det finnes i tillegg flere regionale tilskuddsordninger innenfor kulturmiljøfeltet. Finn en oversikt over regionale tilskuddsordninger på byggogbevar.no. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.

Tilskudd fra Kulturminnefondet

Disse kan søke: Private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer samt frivillige lag og organisasjoner som eier eller forvalter kulturminner og kulturmiljøer.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning som skal bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Fondet gir økonomisk støtte til istandsetting av bygninger, hageanlegg, kulturlandskap m.m.

Tilskudd fra kulturminnefondet (kulturminnefondet.no)

 

Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Kommunal- og distriktsdepartementet 

Disse kan søke: Organisasjoner, virksomheter og stiftelser.

Tilskuddsordningen støtter prosjekter som kan bidra til å utvikle kompetanse, verktøy og gode eksempler innen plan, kart og geodata. Prosjektene skal bidra til økt effektivitet og kvalitet i den lokale planleggingen etter Plan- og bygningsloven. Arbeid på tvers av fagområder skal tilstrebes. I tillegg til organisasjoner, virksomheter og stiftelser kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør. Tilskuddene er ett-årige.

Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata (regjeringen.no)

 

Tilskudd til kommuner for å bedre tilgangen til strandsonen langs Oslofjorden

Miljødirektoratet

Disse kan søke: Kommuner med grense til Oslofjorden.

Tilskuddsordningen gir midler til kommunene langs Oslofjorden, til juridiske avklaringer i arbeidet med å klargjøre grensene mellom innmark og utmark langs strandsonen, og til arbeidet med fjerning av ulovlige stengsler og hindringer i strandsonen. Målet er å bedre tilgangen for allmennheten til ferdsel og opphold langs Oslofjorden, gjennom at tidligere ulovlig privatiserte eller utilgjengelige arealer blir tilgjengelige for friluftsliv.

Tilskudd til kommuner for bedre tilgang til strandsonen langs Oslofjorden (miljodirektoratet.no)

Friluftslivsaktivitet

Miljødirektoratet

Disse kan søke: Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Tilskuddsordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Tiltak i nærmiljøet og innsats mot barn, unge og grupper som er lite aktive har høy prioritet.

Tilskudd til friluftsaktivitet (miljodirektoratet.no)

Sikring av friluftslivsområder

Miljødirektoratet

Disse kan søke: Kommuner og interkommunale friluftsråd.

Gjennom ordningen kan kommuner og interkommunale friluftsråd søke staten om økonomisk medvirkning til sikring av friluftslivsområder. Områder i nærmiljøet, og områder som kan brukes av mange, er prioritert. Det kan søkes om støtte til kjøp av områder og til inngåelse av langvarige avtaler (servituttavtale) med grunneiere. Ordningen gir bidrag til både nasjonale, regionale og lokale friluftslivsområder.

Søke om statlig sikring av friluftslivsområder (miljodirektoratet.no)

Tilrettelegging av statlig sikrede friluftslivsområder

Miljødirektoratet

Disse kan søke: Kommuner og interkommunale friluftsråd.

Gjennom ordningen gis det tilskudd til tiltak som bidrar til at de statlig sikrede friluftsområdene er tilgjengelige og attraktive og at natur- og miljøverdier ivaretas.

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (miljodirektoratet.no)

Nasjonale turiststier

Miljødirektoratet

Disse kan søke: Destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalpark- og verneområdestyrer og regionråd.

Tilskuddsordningen gir støtte til tilrettelegging og sikkerhetstiltak på og i tilknytning til stier som har svært stort besøk, og der internasjonale turister utgjør en stor andel av de besøkende.

Tilskudd til nasjonale turiststier (miljodirektoratet.no)

 

Klimasats

Miljødirektoratet

Disse kan søke: Kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre og foretak organisert etter kommuneloven kapittel 9.

Støtteordningen skal bidra til at kommunen integrerer klimahensyn i aktivitetene sine, ved å gi tilskudd til prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Videre skal ordningen bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver som legger til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører.

Klimasats – støtte til klimatiltak (miljodirektoratet.no)

Tilskudd til klimatilpasning

Miljødirektoratet

Disse kan søke: Kommuner og fylkeskommuner.

Tilskuddsordningen skal fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner, ved å bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene og fylkeskommunene, og om hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene.

Tilskudd til klimatilpasning (miljodirektoratet.no)

 

Tilskudd som understøtter Helsedirektoratets samfunnsoppdrag (oversikt)

Helsedirektoratet

Disse kan søke: Tilskuddsordningene varierer og har ulik målgruppe og type mottakere.

Tilskuddene er ikke direkte relevante for by- og stedsutvikling, men er viktige for å etablere, støtte og styrke tiltak og tjenester innenfor ulike fagområder som for eksempel omsorgstjenester, psykisk helse og rusarbeid, primærhelsetjenester, folkehelse, tannhelse og ressurskrevende helse- og sosialtjenester.

Om tilskudd fra Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no)

 

Produksjon av kunst i offentlige arenaer

KORO

Disse kan søke: Profesjonelle kunstnere, kuratorer, sivilsamfunnsaktører og aktører fra lokale og regionale myndigheter.

Støtte til produksjon av kunst i offentlige rom over hele Norge og ved norske konsulater og ambassader i utlandet. Du kan også søke om støtte til ulike tiltak som øker kunnskapen og kompetansen om kunst i offentlige rom.

Søk støtte fra KORO (koro.no)

 

Skjønnsmidler

Kommunal- og distriktsdepartementet

Disse kan søke: Skjønnsmidlene skal kun gå til kommuner. Kommunene må gjerne samarbeide med andre aktører, men det er kommunen som må være ansvarlig for tilskuddet.

Statsforvalteren har ansvaret for årlig å fordele skjønnstilskuddet mellom kommunene i fylket. Formålet med skjønnstilskuddet er å fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger. En del av skjønnsrammen kan gis som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene for å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler.

Retningslinjer for skjønnstildelingen (regjeringen.no)