Bærekraftig matsystem i EU

Det forventes at EU-kommisjonen presenterer et rammeverk for et bærekraftig matsystem i løpet av høsten 2023, og som tar hensyn til de økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringene.

Det rapporterer landbruksråd ved den norske delegasjonen til EU i Brussel, Magnar Sundfør.

Flere jordbruksorganisasjoner mener at i et fremtidig regelverk for et bærekraftig matsystem, må importerte produkter likebehandles med produkter produsert i EU. Videre må eventuelle økte kostnader kompenseres. Miljøorganisasjoner i EU mener det i økt grad må stimuleres til økt inntak av sunn mat med mindre sukker og fett, og at klimaavtrykkene fra EUs jordbruksproduksjon må begrenses.

Strategien fra jord til bord

I forbindelse med presentasjonen av strategien fra jord til bord i mai 2020 (Farm to Fork-strategien), presenterte EU-kommisjonen en tiltaksplan på 27 oppfølgingspunkt. Mange av disse er allerede iverksatt, men det gjenstår bl.a. å utarbeide sentrale forslag knyttet til et juridisk rammeverk for et bærekraftig matsystem, nytt regelverk for dyrevelferd og nye bestemmelser knyttet til ernæringsmerking og bærekraftsmerking. Et forslag til revidert regelverk for bærekraftig bruk av plantevernmidler ble lagt frem av Kommisjonen i juni 2022 og drøftes nå i Rådet og Europaparlamentet.

Et juridisk rammeverk for et bærekraftig matsystem

I strategien fra jord til bord er det en målsetting å utarbeide et nytt bærekraftig matsystem. Utfordringen er å produsere mer sunn mat til en økende global befolkning, der en tar likeverdige hensyn til økonomi, miljø og arbeidsplasser.  EU-Kommisjonen planlegger å legge fram et forslag om et bærekraftig matsystem i løpet av høsten 2023.

I utarbeidingen av et bærekraftig matsystem vil EU-Kommisjonen trolig legge til grunn definisjoner som er inspirert av verdens matvareorganisasjon (FAO), der en skal tilfredsstille behovene for dagens generasjoner- uten å ødelegge for fremtidige generasjoner.

Det juridiske rammeverket for et bærekraftig matsystem vil i stor grad legge overordnede føringer for fremtidig utvikling av produksjon og forbruk av mat i verdikjeden. Retningslinjene vil også legge føringer for fremtidig landbrukspolitikk og fiskeripolitikk. Videre legge føringer for et sunnere kosthold med eksempelvis mindre sukker og fett, men uten at EU-Kommisjonen trolig sier noe detaljert om endringer i folks kosthold.

En viktig del av rammeverket kan imidlertid bli å gi noen føringer for offentlige innkjøp av mat der det legges vekt på at den maten som omsettes skal være bærekraftig og sunn. Dette kan være knyttet til kantiner og skoler. Bestemmelser knyttet til markedsføring kan også bli belyst, rapporterer landbruksråd Magnar Sundfør.

Høring av et mulig rammeverk for et bærekraftig matsystem

Høsten 2021 ble det gitt muligheter for å gi innspill til EU-Kommisjonen om et fremtidig bærekraftig matsystem.

Jordbruksorganisasjoner som Copa Cogega (EUs store jordbruksorganisasjon som representerer 22 millioner bønder og deres familie), Arla Foods og Danske Fødevarer støtter generelt at Kommisjonen legger fram et nytt rammeverk for et bærekraftig matsystem. Copa Cogega understreker at et bærekraftige matsystem må utvikles på en økonomisk, miljømessig og sosial bærekraftig måte, der det legges lik vekt på alle disse tre elementene. De sier også at i et bærekraftig matsystem må en legge vekt på at importerte jordbruksvarer behandles likt med jordbruksvarer produsert i EU. Ekstra kostnader som kan følge av endringer i matvaresystemet må bøndene få betalt for. Fra Arla Foods side sies det at en gjennom lovgivningen for et bærekraftig matsystem ikke må ta stilling til et konkret matinntak, men støtte opp under nasjonale anbefalinger. Danske Fødevarer legger vekt på at et fremtidig bærekraftig matsystem må være basert på en effektiv produksjon der en legger til rette både for plantebasert kosthold og kosthold fra husdyr.

EUs miljøorganisasjoner

EUs næringsmiddelorganisasjon (Food Drink Europe) støtter også arbeidet med utarbeiding av et bærekraftig matsystem. Etter deres mening bør det utarbeides en plan for hele verdikjeden. De foreslår at det legges til grunn obligatoriske og frivillige krav til oppfølging i verdikjeden, og det må stilles likeverdige krav til importerte produkter og produkter produsert i EU.

EUs miljøorganisasjoner (European Environmental Bureau- et stort europeisk nettverk av 180 organisasjoner fra 40 land) støtter også at det utarbeides et nytt rammeverk for et bærekraftig matsystem. Etter deres mening er det stor mangel på retningslinjer for et bærekraftig matsystem i EU. Strategien fra jord til bord er derfor et steg i riktig retning, men det må etter deres mening settes klare målsettinger for reduserte miljø- og klimaødeleggelser fram mot 2030 og 2040. Disse målsettingene må være mer ambisiøse enn de målsettinger som så langt er utarbeidet av EU, understrekes det. De foreslår at EU setter forbud mot markedsføring av usunn mat og mat som ikke er bærekraftig eller produseres på en måte som ikke er dyrevennlig. I en uttalelse fra samme miljøorganisasjon i oktober 2022 sier de også at klimaavtrykkene fra matvarekjeden bør reduseres med 60 prosent innen 2030 og oppnå netto null i 2040. For å få til dette foreslår de at inntaket av protein fra husdyr reduseres med 30 prosent innen 2030 og 60 prosent innen 2040. 

Videre oppfølging

Forslaget til et bærekraftig matsystem vil behandles på vanlig måte med drøftinger i Rådet og Europaparlamentet før det kan vedtas. Dette betyr at EU-Kommisjonen, Rådet og Europaparlamentet må bli enige før ny lovgivning er vedtatt, rapporterer landbruksråd Magnar Sundfør.