Behov for mer kompetanse innenfor digitalisering og innovasjon

De viktigste driverne for omstilling i staten er innføring av ny teknologi, endrede oppgaver og nye krav og forventninger fra innbyggerne. Samtidig oppgir mange virksomheter at de trenger mer kompetanse innenfor digitalisering og innovasjon. Det viser en ny undersøkelse blant HR-lederne i staten.

– Undersøkelsen viser at teknologiutviklingen fører til betydelig omstilling i statlig sektor. Virksomhetene er opptatt av å endre seg i takt med samfunnsutviklingen, slik at de kan tilby enda bedre tjenester til befolkningen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Arbeidsgiverbarometeret ble opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 for å legge til rette for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidsgiverpolitikken i staten. Undersøkelsen går til de nesten 200 HR-lederne i det statlige tariffområdet og gjennomføres to ganger i året. Et viktig mål med høstens undersøkelse var å få en nullpunktsmåling for den nye arbeidsgiverstrategien.

Behov for ny kompetanse

Undersøkelsen viser at mange statlige virksomheter har behov for annen kompetanse enn den de har i dag:

  • Virksomhetene rapporterer om betydelig behov for kompetanse innenfor områder som digitalisering, innovasjon, prosjektledelse og HR.
  • Kompetansebehovet løses primært med å heve kompetansen til dagens ansatte, men også gjennom rekruttering.
  • HR-ledere opplever at lederne i virksomheten trenger mer kunnskap om arbeidsgiverrollen.

– Undersøkelsen viser at det er et stort kompetansebehov i staten. Dette tar vi nå tak i. Vi ønsker blant annet å videreutvikle DFØs rolle på kompetanseområdet fremover, og vi vil utarbeide en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor, sier Astrup.

Koronakrisen gir fortsatt utfordringer

I juni oppga hver fjerde virksomhet i staten at det var meget eller ganske utfordrende å opprettholde driften under koronapandemien. Nå har de fleste virksomhetene tilpasset seg den nye hverdagen, og bare hver tiende virksomhet rapporterer det samme høsten 2020. Hjemmekontor har blitt den nye normalen, og det viktigste enkeltgrepet virksomhetene bruker for å håndtere situasjonen, er å endre arbeidsoppgavene til de ansatte. Virksomhetene oppgir at de fortsatt har betydelige innkjøp av teknisk utstyr og IKT-tjenester til hjemmekontor. I tillegg er det mer bruk av overtid.

– Selv om koronakrisen fortsatt er utfordrende for mange statlige virksomheter, tyder dette på at virksomhetene har vært flinke til å omstille seg, i tett og godt samarbeid med lokale parter, sier Astrup.

Ønsker mer hjemmekontor

Et stort flertall av HR-lederne ønsker å gi medarbeiderne mer fleksibilitet med hensyn til å jobbe hjemmefra, også etter at pandemien er over.

– Mye tyder på at arbeidslivet vil endre seg. Større fleksibilitet og mer bruk av hjemmekontor vil trolig prege mange statlige arbeidsplasser i fremtiden. Vi vil ha tett dialog med partene sentralt om mulige justeringer i ramme- og avtaleverk, til beste for både arbeidsgiverne og de statsansatte, sier Astrup.

Les hele undersøkelsen her.