Historisk arkiv

Statlig arbeidsgiverstrategi 2020-2023

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statens arbeidsgiverpolitikk gir rammer for utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonen i de statlige virksomhetene. Den består blant annet av lov- og avtaleverk, lønnspolitikk, personalpolitiske føringer og retningslinjer. Statlige virksomheter har forskjellige oppgaver, ansvar, størrelse og sammensetning av arbeidsstokken. Den statlige arbeidsgiverpolitikken skal speile dette, og legge til rette for at virksomhetene kan bruke virkemidler som er tilpasset disse forskjellene.

Strategi forside

Strategiens virkeområde er det statlige tariffområdet, inkludert departementene med underliggende etater. Målgruppen for arbeidsgiverstrategien er virksomhetsledere i staten. I tillegg skal alle som representerer arbeidsgivere ha nytte av strategien. Det vil være ledere med personalansvar og viktige støttespillere, som for eksempel HR-leder og -medarbeidere.

Overordnet mål for den statlige arbeidsgiverpolitikken

Statens arbeidsgiverpolitikk skal bidra til at statlige virksomheter oppfyller sine samfunnsoppdrag, gjennom å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.

Arbeidsgiverstrategiens mål for perioden 2020-2023

Arbeidsgiverstrategien skal angi retning for den statlige arbeidsgiverpolitikken. Høyere endrings- og omstillingstakt, utfordringer som går på tvers av sektorer og fagområder, effektivisering, økte forventninger fra innbyggerne, digitalisering og ny teknologi kjennetegner samfunnsutviklingen, og får betydning for statens kompetansebehov og medarbeidernes arbeidsoppgaver. Den statlige arbeidsgiverpolitikken må reflektere disse utfordringene og mulighetene.  

Departementet vil derfor

prioritere følgende strategiske mål:

mål nummer 1

For å nå målet er det viktig at virksomhetslederne

 • bygger kultur for innovasjon og læring i virksomheten.
 • kjenner og bruker handlingsrommet for omstilling som ligger i lov- og avtaleverket.
 • legger til rette for omstillingsprosesser i samarbeid med ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte.
 • kommuniserer godt om bakgrunnen for endringer og hva disse vil bety for virksomheten og de ansatte.
 • legger vekt på tiltak som bidrar til et godt arbeidsmiljø i endringsprosessene.

For å nå målet vil KMD

 • arbeide aktivt for at lov- og avtaleverk støtter opp om omstilling, effektivitet og mobilitet, og samarbeid på tvers av virksomheter.
 • innhente oppdatert kunnskap om erfaringer og utfordringer som virksomhetene møter i omstillingsarbeidet.
 • videreutvikle støtten til virksomheter som står i omstilling og endring.
 • videreutvikle ledelsesprogrammer som understøtter innovasjon, digitalisering og endring.
 • legge til rette for at ledere kan dele erfaring og diskutere felles omstillingsutfordringer.
 • følge opp stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor overfor statlige arbeidsgivere.

Mål nummer 2

For å nå målet er det viktig at virksomhetslederne

 • sikrer at virksomheten arbeider strategisk, langsiktig og planmessig med kompetanse.
 • utvikler medarbeidernes kompetanse slik at de kan utføre virksomhetens prioriterte oppgaver på en god måte.
 • bidrar til gode utdanningsløp gjennom å ta inn lærlinger og studenter i praksis.
 • fremmer livslang læring for både yngre og eldre medarbeidere.
 • deltar i inkluderingsdugnaden ved å lete etter riktig kompetanse i hele befolkningen, gjennom brede og inkluderende rekrutteringsprosesser.

For å nå målet vil KMD

 • utvikle bedre støtte til virksomhetenes arbeid med strategisk kompetansestyring.
 • oppdatere og videreutvikle etter- og videreutdanningstilbudet for medarbeidere i staten, herunder digitale verktøy.
 • følge opp regjeringens kompetansereform "Lære hele livet".
 • følge opp erfaringene fra piloten "Mobilitetsprogrammet", og vurdere behovet for å legge lov- og avtaleverket bedre til rette for mobilitet.
 • støtte virksomhetene i arbeidet med inkluderingsdugnaden.
 • definere nærmere KMDs rolle og ansvar i den sentrale kompetansepolitikken.

Mål nummer 3

For å nå målet er det viktig at virksomhetslederne

 • sørger for opplæring, kompetanse og forståelse av arbeidsgiverrollen hos ledere på alle nivåer.
 • arbeider for at HR-funksjonen i virksomheten gir relevant og strategisk støtte til toppledelsen og øvrig linjeledelse.
 • sikrer at virksomheten holder seg godt orientert om endringer i lover, regler og avtaleverk i staten.
 • stimulerer til konstruktivt samarbeid mellom partene i virksomheten.
 • sikrer samarbeid og kunnskapsdeling med andre virksomheter i staten på HR-området.

For å nå målet vil KMD

 • gjennomgå og videreutvikle kommunikasjonskanaler som for eksempel Statens personalhåndbok (SPH) og personalmeldinger (PM'er), og fortsette utviklingen av Arbeidsgiverportalen.
 • vurdere i hvilken grad arbeidsgiverpolitiske virkemidler og verktøy er godt nok tilpasset både store og små virksomheter.
 • utvikle bedre kanaler for dialog om arbeidsgiverrollen med virksomhetsledere i staten.
 • sikre at arbeidsgiverrollen er en del av opplærings- og kompetanseutviklingstilbudet for ledere i staten.
 • være pådriver for at arbeidsgiverspørsmål er en del av departementenes styringsdialog med underliggende virksomheter.

Last ned hele strategien som pdf her

Arbeidsgiverstrategien i utskriftsvennlig versjon(pdf)