Arbeidsgiverstrategi 2016 - 2020: Strategi for en offensiv statlig arbeidsgiverpolitikk

Strategien gjelder for alle arbeidsgivere i staten, lokalt og sentralt. Den gir retning og angir prioriteringer. Samtidig skal den bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Strategien tar utgangspunkt i samfunnsoppdraget for statlige virksomheter og etablerer et verdigrunnlag for arbeidsgiverpolitikken i staten.

Staten har ca. 160 000 medarbeidere rundt om i hele Norge. Staten er små og store virksomheter som kjennetegnes av medarbeidere med høy kompetanse og store forventninger til sin arbeidsgiver.

Målsettingen er at staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere som hver dag går på jobb for samfunnet. Arbeidsgiverstrategien for staten skal bidra til at vi oppnår dette.

Arbeidsgiverpolitikken bygger på forvaltningsverdiene og skal bidra til å utvikle moderne og attraktive arbeidsplasser, slik at virksomheten lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere og kan løse sine samfunnsoppdrag.

Statens arbeidsgiverstrategi har tre hovedstrategier med tilhørende delstrategier:

 • Et interimsråd skal legge fram forslag til hvordan virksomhetene kan samordne seg for å oppnå økt innflytelse på den statlige arbeidsgiverpolitikken.
 • Videreutvikle møteplasser og digitale løsninger for samhandling med arbeidsgiverfellesskapet og virksomhetene.
 • Klargjøre overordnede mål og verdier for arbeidsgiverpolitikken i staten og videreutvikle strategien.
 • Kartlegge behov og utvikle tjenester som møter virksomhetenes behov for veiledning, særlig når det gjelder omstilling.

 • Tydeliggjøre overordnet strategisk retning og gi nødvendig handlingsrom for virksomhetene.
 • Bidra til en ansvarlig lønnspolitikk og videreutvikle partssamarbeidet.
 • Arbeide med felles satsingsområder for arbeidsgiverpolitikken.
 • Støtte virksomhetene i å utvikle kompetanse som gjør at de kan utnytte handlingsrommet som arbeidsgiver.
 • Modernisere og forenkle regler og avtaleverk og ansvarsdelingen sentralt / lokalt.
 • Tilpasse organisering og kompetanse i den sentrale arbeidsgiverfunksjonen.

 

 • Styrke arbeidet med utvikling av lokalt lederskap.
 • Ta i bruk felles verktøy og veiledninger.
 • Arbeide strategisk med kompetanseutvikling.
 • Rekruttere bredt og ikke overse kompetanse.
 • Vurdere relevante lærefag og ta inn lærlinger.
 • Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Styrke innsatsen i IA-arbeidet.