Bruk av tvangsmidler i sikkerhetssaker etter utlendingsloven

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om blant annet pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted i sikkerhetssaker etter utlendingsloven. Endringene vil styrke mulighetene for politisk ansvar og kontroll med sikkerhetssakene.

– Utlendingssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser er av en spesiell karakter, og departementet kan derfor tre inn som avgjørelsesmyndighet i disse sakene. Det er rimelig at departementet også kan gi generelle instrukser om bruk av tvangsmidler, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Statsråden viser til at departementet har et særlig behov for kontroll i de aktuelle sakene.

Anundsen understreker at det fortsatt er politiet som må treffe avgjørelse om bruk av tvangsmidler i enkeltsaker, og at de utlendingene som berøres kan kreve domstolsprøving.

Departementet foreslår også nye forskriftsregler om at det som hovedregel skal pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted når en utlending er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Pålegget om bestemt oppholdssted skal som hovedregel gjelde oppholdssted utenfor de større byene og omegn.

I en rettsavgjørelse 20. mars 2015 la lagmannsretten til grunn at utlendingsloven var til hinder for generelle og individuelle instrukser om bruk av tvangsmidler.

Departementet mener at man etter loven har adgang til å gi generelle instrukser i andre saker enn sikkerhetssaker, og at rettstilstanden etter lagmannsrettens avgjørelser derfor er inkonsekvent og uheldig.

Høring: Bruk av tvangsmidler i sikkerhetssaker etter utlendingsloven