Tildeling av to nye tillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet offentliggjør i dag tilbud om to nye letetillatelser knyttet til CO2-lagring under lagringsforskriften på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen.

— Etablering av kommersiell fangst og lagring av CO2 er viktig for at verden skal nå målene i Parisavtalen. Tildelingen av disse to nye tillatelsene bidrar til at Norge kan spille en viktig rolle når det gjelder å etablere kommersiell, storskala CO2-lagring for europeiske utslippskilder, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

De to letetillatelsene som er tilbudt ligger i sørlige del av Nordsjøen. Den østlige tillatelsen tilbys til en gruppe bestående av Aker BP ASA og OMV (Norge) AS. Den nordvestlige tillatelsen tilbys til en gruppe bestående av Wintershall Dea Norge AS og Altera Infrastructure Group gjennom sitt datterselskap Stella Maris CCS AS.

— Tildelingen skjer til to søknadsgrupper som har modnet fram gode planer for lagring av CO2. Disse prosjektene vil kunne bidra til å bygge opp under en ny, kommersiell norsk havnæring, sier Aasland.

Tillatelsene tilbys med et forpliktende arbeidsprogram med innlagte milepeler som sikrer rask og effektiv fremdrift, eller tilbakelevering av arealene hvis rettighetshaverne ikke gjennomfører lagringsprosjektet.

Mer informasjon, kart og arbeidsprogram på Oljedirektoratets nettsider.

Bakgrunn

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Norske myndigheter vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk sokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har konkrete, industrielle planer som medfører et lagringsbehov på kommersielt grunnlag kan søke Olje- og energidepartementet om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om at selskapene tar en investeringsbeslutning om realisering av CO2-lager, og at de deretter innleverer plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller de tilbakeleverer området for letetillatelsen.