Søknader om tillatelse til lagring av CO2 i Nordsjøen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

— Jeg er glad for den kommersielle interessen selskaper viser for å få tildelt areal til lagring av CO2 i Norge. Gjennom å legge til rette for lønnsom, storskala CO2-lagring kan Norge bidra både til at Europa når sine utslippsmål og til etablering av en ny næring i Norge. Jeg tar sikte på å ha ferdigbehandlet søknadene slik at areal kan tildeles før sommeren, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Departementet har fått henvendelse fra kommersielle aktører med ønske om å få tildelt et konkret område for lagring av CO2. Området ligger i Nordsjøen og ble utlyst 2. november 2022 i henhold til lagringsforskriften.

Ved søknadsfristens utløp 3. januar hadde departementet mottatt søknader fra seks selskaper. Departementet vil behandle de innkomne søknadene og tar sikte på å tildele areal etter lagringsforskriften i løpet av første halvår 2023.

Selskaper som har søkt:

Aker BP ASA

Altera Infrastructure Group

Horisont Energi AS

Neptune Energy Norge AS

OMV (Norge) AS

Wintershall Dea Norway ASA

Bakgrunn

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Det er frem til nå tildelt fire tillatelser på norsk sokkel, tre i Nordsjøen og en i Barentshavet.

Norske myndigheter legger aktivt til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter vil kunne søke om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om innlevering av en plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller tilbakelevering.