Delutredning 1 fra Verdipapirlovutvalget

Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin første delrapport til Finansdepartementet, med forslag til endringer i verdipapirhandellov- og forskrift.

Utvalget ble oppnevnt 22.mai 2015, og skal komme med forslag til gjennomføring av EUs reviderte regelverk på verdipapirområdet i norsk rett. Videre skal utvalget blant annet foreta en helhetlig gjennomgang av reglene om tilbudsplikt, børs- og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner, samt prosessuelle regler for klagenemnd og for domstolene der offentligrettslig kompetanse er delegert til et regulert marked. Verdipapirlovutvalget ledes av Filip Truyen, professor ved Universitetet i Bergen og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein.

I delutredningen som nå er fremlagt foreslås det at den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering for noterte selskap bortfaller. Den generelle adgangen til å gi regler om kvartalsrapportering for finansinstitusjoner opprettholdes.

Det foreslås også innført nye regler om lagring av informasjon, og det foreslås en avklaring av tilsyns- og sanksjonsbestemmelser ved kontroll med noterte foretaks rapporter om betaling til myndigheter, såkalt land for land rapportering.

Videre foreslår utvalget vesentlige endringer i flaggereglene. Flaggeplikt innføres for flere typer instrumenter. Reglene om konsolidering foreslås endret. Det samme gjelder sanksjonsreglene, blant annet ved at det innføres regler om overtredelsesgebyrer. Personkretsen sanksjonsreglene omfatter utvides.

Verdipapirlovutvalget har også vurdert om dagens bestemmelse om flaggefrist bør endres. Et flertall av utvalgets medlemmer foreslår at man viderefører dagens krav om at flagging må foretas "straks".

Utvalget skal avgi ytterligere to delutredninger.

Spørsmål om utredningen kan rettes til utvalgets leder, Filip Truyen, tlf. 95 86 95 08.

Les mer: