Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar om bransjestandarder og smittevernveiledere

Listen vil oppdateres fortløpende når nye spørsmål avklares.

Er det påbudt med smittevernveiledere?

Nei, det er ikke påbudt. Alle virksomheter har selv ansvaret for å opptre i tråd med myndighetskrav og retningslinjer under covid-19-epidemien. Bransjer som er i tvil om hvordan smittevernrådene kan praktiseres i egne virksomheter, anbefales å utarbeide bransjestandarder som viser hvordan virksomhetene kan opptre i tråd med helsemyndighetenes krav og normer. Mange virksomheter har valgt å lage egne veiledere eller sjekklister som tar utgangspunkt i forskrift gitt av helsemyndighetene eller bransjestandarder.

Er kravet om å holde 1 meters avstand til andre å betrakte som en anbefaling, et råd, eller en regel?

Den gjeldende generelle anbefalingen til befolkningen er å unngå nærkontakt med andre, og dermed holde minimum 1 meters avstand. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 4 regulerer at Helsemyndighetene kan fastsette nærmere anbefalinger om fysisk avstand mellom personer og begrensninger på antall personer som kan samles i en gruppe.

Er det noen unntak for 1-meterskravet?

Ja, det gis unntak fra 1-meterskravet for:

a) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør 

b) toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement 

c) spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

d) personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

Hvordan praktiseres regelen om 1 meters avstand i sal med benkerader, som kino og teater?

Billettsalget må ta høyde for regelen om minst en meters avstand mellom publikum, med unntak for personer fra samme husstand eller tilsvarende nære kontakter. Folkehelseinstituttet skriver på sin hjemmeside at avstanden fra ansikt til ansikt er viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Helsemyndighetenes anbefaling er at der man sitter ved siden av hverandre, bør det være en meter fra skulder til skulder. Her må den enkelte arrangør finne den løsningen som er mest praktisk.

Må det være 1 meters avstand også mellom personer på scenen?  

Den gjeldende generelle anbefalingen til befolkningen er å unngå nærkontakt med andre, og å holde minimum 1 meters avstand. Fra 15. juni er det åpnet for unntak fra 1-metersregelen for utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter (som prøver, forestillinger, opptak) i regi av en profesjonell aktør. Dette fremgår av §13 i covid-19-forskriften. Når det åpnes for nærkontakt mellom kunstneriske utøvere, som dansere, skuespillere, musikere og sangere, må man ha på plass et profesjonelt apparat som kan ivareta smittevernet. Risikovurderinger innenfor dette må gjøres i samråd mellom de kunstneriske utøverne og støtteapparatet.

Arbeidslivsforeningen Spekter har, sammen med Norsk- Teater og Orkesterforening og en rekke bransjeaktører utarbeidet en veileder for covid-19-sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon. Denne veilederen tar opp eventuell nærkontakt på scenen. 

Hvor kan vi søke om dispensasjon for Covid-19 forskriften, slik at vi kan avholde arrangementer med mer enn 200 deltakere?

Det er ingen hjemmel for unntak fra bestemmelsen om arrangementer med ulikt antall i covid19-forskriften § 13.
Se anbefalinger fra Folkehelseinstituttet ved store arrangementer knyttet til krornasmitte i Norge

Hva regnes som et arrangement?

I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 vises det til at et arrangement kan være:

  1. a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
  2. b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
  3. c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Listen er ikke uttømmende. For slike samlinger er det ikke tillatt med mer enn 50 personer til stede, med tillegg av de som står for gjennomføringen av arrangementet. Formålet med reguleringen av gruppestørrelse på arrangementer er å beholde kontroll på smittespredningen. En gruppe mennesker som er samlet over så lang tid at det betegnes som nærkontakt, det vil si et arrangement som varer lenger enn 15 min, vil falle inn under definisjonen. For eksempel vil en guidet rundtur på et museum i en gruppe være et arrangement, mens individuelle besøkende spredt utover tid og sted ikke vil være å regne som et arrangement. Smittevernhensyn må selvsagt ivaretas for begge variantene, blant annet at det er minst 1 meters avstand mellom personer i hvert rom til enhver tid.

Hva regnes å være et offentlig sted?

Med offentlig sted menes ifølge Covid-19-forskriften § 13 et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Den enkelte arrangør må selv ta stilling til hva som regnes som offentlig sted. Offentlig sted må tolkes vidt i bestemmelsen om arrangement i covid-19-forskriften, og skal omfatte så mange av de stedene hvor folk samles utenfor private hjem som mulig. Det skyldes at formålet med arrangementsbestemmelsen er å begrense spredning av smitte og at arrangører skal få trygghet for at de kan samle inntil 200 personer når de tar ansvar for å organisere det forsvarlig. Helsedirektoratet mener at det er forsvarlig å samle opp til 200 personer på et arrangement der det er lagt til rette for hygiene, renhold, toalettforhold, faste sitteplasser og trygg servering av mat.

Kan for eksempel kontoret eller lokalet til en frivillig organisasjon forstås som et offentlig sted, selv om det ikke er tilgjengelig for utlån eller utleie til hvem som helst?

Ja, gitt at et arrangementet følger kravet om en ansvarlig arrangør som sikrer at smittevernregler følges kan et kontor eller et annet lokale forstås som offentlig sted.

Hva regnes som en ansvarlig arrangør?

En ansvarlig arrangør skal holde oversikt over deltakerne og sørge for at smittevernreglene følges og at vanlige hygieneregler kan ivaretas. Et arrangement på offentlig sted og med over 20 deltakere må ha en ansvarlig arrangør.

Er det påkrevd å ha navnelister med kontaktinformasjon til alle som deltar på et arrangement?

Nei, det stilles ikke krav om navnelister. En ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. I noen tilfeller vil det kreve en liste over deltakere, andre ganger ikke.

Ved salg av nummererte plasser kan det for eksempel være en aktuell problemstilling at en person kjøper billetter på vegne av en gruppe, og at det ikke finnes løsninger for å be om kontaktinformasjon til alle i gruppen som del av kjøpsprosessen. Arrangøren bør i slike tilfeller informere kunden om at han/hun ved kjøp av billetter på vegne av andre er ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved evt. smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning.

Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter?

Nei, det er tilstrekkelig at arrangør kan komme i kontakt med den som har bestilt eller kjøpt billetten, slik at de andre kan nås gjennom denne personen. For eksempel at en navngitt person har kjøpt 5 billetter. Arrangøren bør da informere kunden om at man ved kjøp av billetter på vegne av andre er ansvarlig for å videreformidle informasjon fra arrangør til de andre som benytter billettene ved behov for eventuell smittesporing. 

Er det lov med ulike arrangementer i flere tilstøtende lokaler samtidig med 200 personer på hvert arrangement? 

Arrangementer som holdes i separate, men tilstøtende lokaler er å regne som selvstendige arrangementer. For eksempel kan man kjøre flere parallelle visninger på kino med 200 personer i hver av de største salene, eller man kan arrangere separate selskaper på inntil 200 personer i separate rom i samme selskapslokaler. Helsemyndighetene anbefaler at det ikke samles mer enn 200 personer i lokalenes foajé- eller inngangsområder. 

Hvordan regnes antall deltakere?

Ved en begrensning på maksimalt 200 deltakere er det bare arrangementsdeltakere/publikum som skal telles, ikke de ansatte på stedet/scenen eller utøvere på scenen. Det vil si at antallet personer på scenen og evt. bak bardisken som representanter for arrangøren, ikke skal telles med i dette antallet. 

Det er likevel viktig å legge til grunn at formålet med anbefaling om gruppestørrelse og arrangementsforskriften er å beholde kontroll på smittespredningen. Smitte tar ikke hensyn til hvordan man omtaler en samling av personer. Vi oppfordrer derfor alle som skal arrangere samlinger av mange mennesker til å overholde de kravene som følger av covid-19-forskriften. Vi har et felles ansvar for å holde kontroll på smittespredningen, det bør være avgjørende for hvor store arrangementer man avholder. 

Må – eller kan man nekte å ta imot kontanter?

I Norge gjelder det i utgangspunktet en kontantplikt, jf. sentralbanklovens § 14 og finansavtaleloven § 38 tredje ledd. Samtidig har alle arbeidsgivere en plikt til å treffe nødvendige smitteverntiltak. I lys av de ekstraordinære omstendighetene bør arbeidsgivere vurdere tiltak for å begrense smitterisiko for egne ansatte og kunder. Det bør vurderes om mindre inngripende tiltak kan være tilstrekkelige - for eksempel «sterkt oppfordre» til bruk av elektroniske betalingsmidler, engangshansker ved all kontakt med kontanter etc.

Er det anledning til å selge smågodt og popcorn?

Ja, smitte via matvarer uten emballasje er lite sannsynlig, hvis de generelle smitterådene følges. Det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer. Du kan lese mer om dette på Mattilsynet.no

Er bibliotekene åpne?

Regjeringen har ikke på noe tidspunkt pålagt bibliotekene å stenge. Det er kommunene selv som har besluttet å stenge bibliotekene helt eller delvis for å ivareta helsemyndighetenes anbefalinger om smittevern. Følgelig er det også kommunene som kan beslutte å gjenåpne sine biblioteker, så sant nødvendige smitteverntiltak iverksettes i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger og råd.

Det er store variasjoner i åpningstider, tilbud og regler, og for å vite hva som er situasjonen for biblioteket du ønsker å benytte må du gå inn på deres nettsider for å se hva som gjelder.

På Nasjonalbibliotekets nettsider ligger det diverse informasjon om dette: https://bibliotekutvikling.no/

Frivillighet, idrett og organisert fysisk aktivitet

Har vi som frivillig organisasjon ansvar for at smittevernregler overholdes? 

Organisasjonen har et selvstendig ansvar for at aktiviteter og arrangementer er i tråd med gjeldende råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene. Frivillighet Norge og Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner har laget en veileder med generelle råd for frivillig sektor. Avhengig av aktivitet og målgruppe, kan koronasituasjonen være mentalt krevende, både for arrangører, frivillige og deltakere. Det er derfor viktig at organisasjonen gjør seg noen tanker om hva slags ekstra risikosituasjoner dere kan møte i deres aktiviteter og hvordan disse skal håndteres. 

Er det lov for frivillige organisasjoner å arrangere loppemarkeder?

Ja. Forutsatt at de generelle smittevernreglene overholdes kan frivillige organisasjoner arrangere loppemarkeder.  

Er det trygt for barn og ungdom å delta på fritidsaktiviteter i regi av barne- og ungdomsorganisasjoner?

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge har aktiviteter av, med og for barn og unge, og er et viktig fritidstilbud for mange. Organisasjonene legger stor vekt på at det skal være trygt å delta på deres aktiviteter og arrangement. Med yngre barn til stede kan det være utfordrende å overholde smittevernreglene. Vurder derfor om det bør være en voksen til stede ved aktiviteter med barn, og ta hensyn til alder og antall barn i vurderingen. Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder. Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere har for smittevern.

Det er åpnet for at barn og unge opp til og med 19 år kan gjenoppta trening, gjelder de samme vurderingene for kultur- og frivillighetsfeltet og som helhet? 

Ja, de samme muligheter, og begrensninger, gjelder for aktiviteter for barn- og unge til og med 19 år, om det gjelder idrett, kultur eller annen frivillig virksomhet. For eksempel er trening og øvelser tillatt, gitt visse rammer. Det ennå ikke er åpnet for konkurranser. Hvor mange som kan være tilstede og hvilke krav som stilles til smittevern kan variere. Du som ansvarlig arrangør må sette deg inn i hvordan du kan sikre en trygg gjennomføring. 

Er det lov for idrettslag å arrangere treninger?

Ja. Idrettsaktivitet i form av organisert trening er ikke lenger regulert av Covid-19-forskriften, men er omfattet av de generelle smittevernrådene. Det betyr at for organiserte treninger gjelder anbefalingen om maksimalt 20 personer i en gruppe. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på inntil 20 personer kan samles til trening dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Idrettslag og foreninger bør der det er mulig dele deltakerne inn i faste grupper, og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger. For eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet en veileder som gir råd om hvordan idrettslagene på en forsvarlig måte kan gjennomføre aktivitet på en smittervernfaglig forsvarlig måte. Hvert enkelt idrettslag og forening er ansvarlig for at deres aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Kan flere grupper oppholde seg på samme treningsareal samtidig?

Ja, det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Dette forutsatt at gruppene kan holdes adskilt og at regelen om 1 meters avstand kan overholdes innenfor hver gruppe.

Kan vi bruke felles utstyr som baller, matter o.l.?

Så lenge hygienerådene over følges, kan felles utstyr benyttes.

Kan garderober benyttes i forbindelse med trening?

Ja.

Er svømmehallene åpne?

Ja. Folkehelseinstituttet har utarbeidet egne råd for svømmehaller.

Kan det gjennomføres idrettsarrangementer, konkurranser, cuper, stevner o.l.?

Arrangementer med inntil 200 personer er på visse vilkår tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted og har en definert/ ansvarlig arrangør, se Covid-19-forskriften § 13. Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 200 personer med avstand på minst 1 meter anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Helsemyndighetene har signalisert at dersom smittesituasjonen ikke endres betydelig vil det fra 1. august også gjøres unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor NIFs geografiske grenser for idrettskretsene.

Hva gjelder for toppidretten?

Toppidrettsutøvere kan ha nærkontakt der dette er nødvendig for normal utøvelse av idrettsaktiviteten. Dette fordrer at toppidrettsutøverne følger de anbefalte forsterkede smittereduserende tiltakene og egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund. Kulturdepartementet definerer i samråd med NIF og helsemyndighetene hvilke utøvere som anses som toppidrettsutøvere. Toppidrettsutøvere har også unntak for kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med gjennomføring av idrettsarrangement.

Spilles det seriespill i toppfotballen?

Seriekamper i toppfotball startet opp 16. juni. Dette gjelder serier som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Kan voksenidretten trene og konkurrere?

Voksne er i større grad enn barn og unge smitteførende. For personer over 19 år gjelder fremdeles regelen om minst 1 meters avstand. Helsemyndighetene gjør forløpende vurderinger med mål om en smittevernmessig forsvarlig og gradvis åpning for alle målgrupper.

Åpner det for publikum på fotballkamper?

Fotballkamp i toppfotballen er et arrangement. Da kan det være til stede inntil 200 personer, i tillegg til de som gjennomfører arrangementet. Det betyr at det kan være 200 publikummere til stede, og de må kunne holde minst 1 meters avstand hele tiden.

Er treningssentrene åpne?

Ja.  Covid-19- forskriften stiller krav om at treningssentrene skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Det er også krav om rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Folkehelseinstituttet har bistått bransjen med å utarbeide en bransjestandard som beskriver hvordan treningssentrene skal innrettes for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

Til toppen