Oppdatert veileder for utenrikstjenestens innsats for menneskerettighetsforsvarere

Utenriksministeren lanserer en oppdatert veileder for utenrikstjenestens innsats for menneskerettighetsforsvarere. Menneskerettighetsforsvarere spiller en viktig rolle i å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene.

Veilederen skal bidra til økt kjennskap til menneskerettighetsforsvarere og hvordan utenrikstjenesten kan arbeide på feltet. Veilederen er laget for ansatte i utenrikstjenesten og andre aktører som samarbeider med departementet og utenriksstasjonene.

Respekt for menneskerettighetene, demokratiske prinsipper og rettsvesenets uavhengighet er forutsetninger for varig fred og stabilitet i et samfunn. I Hurdalsplattformen slås det fast at regjeringen vil arbeide mot innskrenking av folkestyre og menneskerettighetene, og kjempe mot folkeretts- og menneskerettsbrudd.

Menneskerettighetsforsvarere er personer eller grupper som arbeider for å styrke vernet og gjennomføringen av menneskerettighetene med fredelige midler. For eksempel kan de være talspersoner for sårbare og marginaliserte grupper, eller representanter for sosiale bevegelser. De er sentrale i å påpeke brudd på statenes plikt til å fremme og respektere menneskerettighetene.

Beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere er en prioritering i Norges internasjonale menneskerettighetspolitikk. Vi ønsker at menneskerettighetsforsvarere skal kunne utføre sitt arbeid uten trusler om eller bruk av vold mot dem eller deres familier.