Differensiert arbeidsgiveravgift: Brev til Skatteetaten om oppfølging av aktuelle saker

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Skattedirektoratet om oppfølging av sakene om støtte til foretak i vanskeligheter.

Etter avklaringer med ESA skal sakene om differensiert arbeidsgiveravgift vurderes på nytt i lys av den nye forståelsen av reglene. Etter den nye forståelsen kan vurderingen av om et foretak er i vanskeligheter, bygge på andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. 

– Dagens regler har hatt klare uheldige utslag, og rammet flere bedrifter enn formålet med reglene la opp til. Løsningen vi nå får, sikrer norske interesser på en bedre måte. Nå kan vi unngå at gode, sunne bedrifter, får høyere arbeidsgiveravgift, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I brevet til Skatteetaten fremkommer det blant annet at det etter dialog med ESA nå er avklart at vurderingen av om mer enn halvparten av selskapskapitalen er tapt, kan bygge på virkelig verdi av eiendelene, selv om verdiene i det avlagte regnskapet er lavere.

Det betyr at vurderingen av eiendelenes verdi for dette formål, kan bygge på andre generelt anerkjente regnskapsstandarder i Norge enn den foretaket benytter. Vurderingen av eiendelenes verdi kan alternativt også bygge på skattemessige formuesverdier.