Digitalisering av helse- og omsorgstjenestene fremover

Hei alle sammen!

Jeg ville veldig gjerne vært til stede sammen med dere. Jeg lar jo sjelden muligheten til å reise til Trøndelag gå fra meg, men denne gangen måtte det bli en digital hilsen.

For regjeringen er det viktig å skape gode rammer for god helse og livskvalitet for alle, uavhengig av adresse og lommebok.

Vår felles helsetjeneste skal være en god arbeidsplass for fagfolkene, og pasientene skal få rask tilgang på tjenester i helhetlige pasientforløp over hele landet.

Digitalisering er nødvendig for at vi skal nå disse målene. 

Hurdalsplattformen gir en tydelig retning for det vi ønsker å oppnå på e-helseområdet. Vi skal sikre gode overganger mellom de ulike nivåene i tjenesten, så pasienten opplever en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste, og sånn at fagfolka kan gi best mulig helsehjelp.

Betydningen av digitalisering har vi ikke minst sett under pandemien.

Velferdsteknologi, e-konsultasjon og digital hjemmeoppfølging ble redningen for mange. Det her er også viktig framover med flere eldre. Teknologi skal bidra til at flere kan få helse- og omsorgstjenester i eget hjem og bo trygt hjemme lenger.

Digital hjemmeoppfølging gjør det mulig å fange opp tegn på forverring på et tidlig tidspunkt og sette inn riktige tiltak. Det gir også muligheter for oppfølging basert på den enkelte sitt behov.

Erfaringene fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet har vist at denne nye måten å jobbe på har stor effekt. Gjennom videreføringen av programmet ønsker vi å bidra til et kompetanseløft for velferdsteknologi i norske kommuner. Bruk av teknologi i tjenesten kan bidra til økt kapasitet. Brukerne er mer fornøyd, føler seg tryggere og mestrer livet bedre. Dermed kan vi bruke ressurser mer effektivt og på dem som trenger det mest.

Regjeringen ønsker å sette fart på innføringen. Derfor vil vi etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny teknologi i helsetjenesten.

Vi har også nettopp lyst ut tilskudd for å støtte opp under at kommunene, i samarbeid med fastleger og sykehus, kan ta i bruk digital hjemmeoppfølging.

Jeg er spent på det videre arbeidet.

Flere av dere har allerede bidratt over flere år – bidratt til å legge et godt og solid grunnlag som vi kan bygge videre på i årene framover.

Særlig vil jeg trekke fram betydningen av å samarbeide på tvers av nivåene i helsetjenesten.

Her vet jeg at dere har fått noen viktige erfaringer. Gjennom tett og godt samarbeid på tvers har dere bidratt til gjensidig forståelse. Gjensidig forståelse som legger til rette for å etablere sammenhengende tjenester.

Men teknologi for teknologiens skyld er ikke en farbar vei å gå. Vi må sørge for riktig bruk av velferdsteknologi som dekker de faktiske behovene for innbyggerne våre.  

Nye verktøy innebærer nye måter å jobbe på for fagfolka, og i mange tilfeller endringer i organisering. Vellykket implementering stiller store krav til ledelsesforankring, opplæring og støtte til de ansatte.

For å gjøre denne jobben enklere for kommunene, er det i nasjonalt velferdsteknologiprogram utviklet et veikart for tjenesteinnovasjon.

Veikartet er utviklet i tett samarbeid med kommunene og skal bidra til at arbeidet med velferdsteknologi blir en integrert og naturlig del av tjenesten.

Også svenskene og andre land ser til vår måte å jobbe på. Nordens velferdssenter har oversatt veikart for tjenesteinnovasjon til både engelsk og svensk sånn at det skal bli tilgjengelig for flere.

Å dele erfaringer med våre naboland er viktig. Vi har mye å lære av hverandre. Jeg er derfor glad for at dere har fått til et godt samarbeid med Østersund.

Avslutningsvis vil jeg si til dere at en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir.

Bruk av teknologi skal ikke komme i tillegg til allerede etablerte arbeidsprosesser, men bidra til å gjøre det enklere for innbyggere og fagfolk.

Vi har mye bra på gang og det er viktig at vi får på plass løsninger som gir gevinster til fagfolk, pasienter, pårørende og innbyggere. Jeg er glad for den gode jobben dere gjør.

Ha en god konferanse! Takk for meg!