Se sendingen:

Digitalt nordisk seminar om inkludering av utsatte unge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Torsdag 15. september arrangerte Arbeids- og inkluderingsdepartementet digitalt seminar om inkludering av utsatte unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv. Seminaret er en del av Norges formannskapsprogram for Nordisk Ministerråd i 2022.

Nett-tv Digitalt nordisk seminar om inkludering av utsatte unge

Se sendingen her

Se sendingen her

Vi gjør oppmerksom på at tolkingen av seminaret ikke er tilgjengelig i opptaket over.

Seminar om inkludering av utsatte unge

Inkludering av utsatte unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv er høyt prioritert i de nordiske landene. Til tross for en rekke innsatser over mange år står likevel for mange utenfor. Hva forteller nordisk forskning om virkningsfulle metoder og tiltak? Hvordan kan de nordiske velferdsstatene gi helhetlig støtte til utsatte unge?

På initiativ fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet i samarbeid med forskere fra alle de nordiske landene og områdene gjennomført en nordisk kunnskapssammenstilling om inkludering av unge i skole, arbeid og samfunn (tilgjengelig på norsk og engelsk). På seminaret vil funn fra kunnskapssammenstillingen bli presentert og resultatenes betydning for politikkutvikling og videre forskning bli diskutert.

Seminaret er særlig aktuelt for ansatte i nordiske departementer, direktorater/styrelser og andre som arbeider med inkludering av utsatte unge, brukerrepresentanter og forskere. 

Nordisk Ministerråd skal i perioden 2021-2024 bidra til å videreutvikle den nordiske velferds­modellen med spesielt fokus på utsatte barn, unge og voksne. I det norske formannskaps­programmet for Nordisk Ministerråd i 2022 ønsker vi å styrke kunnskapen om tiltak som bidrar til at flere inkluderes i arbeids- og samfunnsliv, med særlig vekt på utsatte unge.

Nordisk seminar om inkludering av utsatte unge
Nordisk seminar 15. september 2022 Foto: Maskot/ NTB

Program 

Åpning av seminaret

10:00-10:10 – Åpningsinnlegg ved arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Hva sier forskningen om inkludering av utsatte unge i Norden?

10:10-10:30 – Hva sier nordisk forskning om hva som skal til for å inkludere utsatte unge i de nordiske landene? (Ved Anne Leseth og Andreea I Alecu fra OsloMet)

10:30-10:50 – Kommentarer fra Svend Bladt fra Baglandet Vejle, Danmark og Martine Antonsen, Mental helse ungdom, Norge og Gry Strømsnes fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvordan kan de nordiske velferdsstatene gi helhetlig støtte til utsatte unge?

Et sosialt bærekraftig Norden avhenger av at færrest mulig faller utenfor arbeid og utdanning. Unge med sammensatte utfordringer trenger ofte bistand på tvers av sektorer. De trenger gjerne støtte og oppfølging fra ulike deler av hjelpeapparatet samtidig. Flere studier finner at ungdomstilpassete arenaer der unge kan møte hverandre og få hjelp fra ansatte i helse- og velferdstjenestene med inkluderingskompetanse, kan være et godt utgangspunkt. Hvordan kan velferdsstatene gi helhetlig støtte og bidra til varig inkludering av utsatte unge?

10:50-11:05 – Inkludering av utsatte unge i arbeid (Kjetil Frøyland, OsloMet)

11:05-11:20 – Inkludering av utsatte unge i samfunn (Christina Viskum Larsen, Centre for Public Health in Greenland)

11:20-11:35 – Inkludering av utsatte unge i skolen (Anne Görlich, Aalborg Universitet)

11:35-12:05 – Pause/Lunsj

12:05-12:25 – Erfaringer fra Finland. Flere steder i Finland er det etablert Ohjaamo one-stop Guidance center, en ungdomstilpasset inkluderingsarena (Teemu Vauhkonen)

12:25-13:00 – Hvordan jobbe med inkludering? Samtale med Anne Görlich, Kjetil Frøyland, Gry Strømsnes fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Svend Bladt fra Baglandet Vejle, Danmark og Martine Antonsen, Mental helse ungdom, Norge

13:00 – Seminaret avsluttes.

Moderator for seminaret er Heidi Moen Gjersøe, OsloMet og VID høgskole.