15. september:

Digitalt nordisk seminar om inkludering av utsatte unge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet inviterer til digitalt seminar om inkludering av utsatte unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv. Seminaret er en del av Norges formannskapsprogram for Nordisk Ministerråd i 2022.

Seminaret vil bli sendt direkte på denne siden 15. september klokken 10.00-13.00 .

Fire unge ingeniører gjør high five på et verksted
Foto: Maskot / NTB scanpix

Inkludering av utsatte unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv er høyt prioritert i de nordiske landene. Til tross for en rekke innsatser over mange år står likevel for mange utenfor. Hva forteller nordisk forskning om virkningsfulle metoder og tiltak? Hvordan kan de nordiske velferdsstatene gi helhetlig støtte til utsatte unge?

På initiativ fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet i samarbeid med forskere fra alle de nordiske landene og områdene gjennomført en nordisk kunnskapssammenstilling om inkludering av unge i skole, arbeid og samfunn (tilgjengelig på norsk og engelsk). På seminaret vil funn fra kunnskapssammenstillingen bli presentert og resultatenes betydning for politikkutvikling og videre forskning bli diskutert.

Seminaret er særlig aktuelt for ansatte i nordiske departementer, direktorater/styrelser og andre som arbeider med inkludering av utsatte unge, brukerrepresentanter og forskere. Det vil være tolking mellom skandinavisk og finsk og islandsk.

Nordisk Ministerråd skal i perioden 2021-2024 bidra til å videreutvikle den nordiske velferds­modellen med spesielt fokus på utsatte barn, unge og voksne. I det norske formannskaps­programmet for Nordisk Ministerråd i 2022 ønsker vi å styrke kunnskapen om tiltak som bidrar til at flere inkluderes i arbeids- og samfunnsliv, med særlig vekt på utsatte unge.

Program

Åpning av seminaret

10:00-10:10 – Velkommen

Hva sier forskningen om inkludering av utsatte unge i Norden?

10:10-10:30 – Hva sier nordisk forskning om hva som skal til for å inkludere utsatte unge i de nordiske landene? (Ved Anne Leseth og Talieh Sadeghi fra OsloMet)

10:30-10:50 – Kommentarer fra Svend Bladt fra Baglandet Vejle, Danmark og Martine Antonsen, Mental helse ungdom, Norge og Laila Hove fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvordan kan de nordiske velferdsstatene gi helhetlig støtte til utsatte unge?

Et sosialt bærekraftig Norden avhenger av at færrest mulig faller utenfor arbeid og utdanning. Unge med sammensatte utfordringer trenger ofte bistand på tvers av sektorer. De trenger gjerne støtte og oppfølging fra ulike deler av hjelpeapparatet samtidig. Flere studier finner at ungdomstilpassete arenaer der unge kan møte hverandre og få hjelp fra ansatte i helse- og velferdstjenestene med inkluderingskompetanse, kan være et godt utgangspunkt. Hvordan kan velferdsstatene gi helhetlig støtte og bidra til varig inkludering av utsatte unge?

10:50-11:05 – Inkludering av utsatte unge i arbeid (Kjetil Frøyland, OsloMet)

11:05-11:20 – Inkludering av utsatte unge i samfunn (Christina Viskum Larsen, Centre for Public Health in Greenland)

11:20-11:35 – Inkludering av utsatte unge i skolen (Anne Görlich, Aalborg Universitet)

11:35-12:05 – Pause/Lunsj

12:05-12:25 – Erfaringer fra Finland. Flere steder i Finland er det etablert Ohjaamo one-stop Guidance center, en ungdomstilpasset inkluderingsarena (Frida Westerback, University of Helsinki)

12:25-13:00 – Hvordan jobbe med inkludering? Samtale med Frida Westerback, Kjetil Frøyland, Anne Leseth, Svend Bladt fra Baglandet Vejle, Danmark og Martine Antonsen, Mental helse ungdom, Norge

13:00 – Seminaret avsluttes

Denne siden vil bli oppdatert med streaming.