Direktesalg av forsvarsmateriell til Ukraina tillatt fra 1. januar 2024

Regjeringen har besluttet å tillate direktesalg av forsvarsmateriell fra norske bedrifter til forsvarsmyndighetene i Ukraina. Endringen trer i kraft 1. januar 2024.

Russlands angrepskrig truer Ukraina som stat og nasjon. Kun få dager etter Russlands fullskalainvasjon i februar 2022, besluttet regjeringen å donere militært utstyr og våpen til Ukraina. Regjeringen har siden fulgt opp med en rekke donasjoner i tråd med Ukrainas behov.

– I den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen som følge av Russlands angrepskrig, er det avgjørende at vi fortsatt støtter Ukraina. Støtte til Ukraina er viktig for norsk og europeisk sikkerhet. Vi må planlegge for at den ulovlige angrepskrigen kan bli langvarig. Regjeringen har derfor besluttet å åpne for direktesalg av forsvarsmateriell fra norske bedrifter til Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). 

Den norske militære støtten til Ukraina er del av en bred internasjonale innsats blant allierte og partnerland. Kort oppsummert har Norges militære støtte vært innrettet langs fire hovedspor:

  • Donasjoner fra egne beholdninger
  • Donasjoner av materiell anskaffet gjennom internasjonalt samarbeid og fondsmekanismer
  • Donasjoner av materiell anskaffet direkte fra forsvarsindustrien
  • Trening og opplæring av ukrainsk personell

Regjeringen er opptatt av at Norge skal gi langsiktig og effektiv våpenstøtte til Ukrainas legitime forsvarskamp, basert på ukrainske behov. Donasjoner alene er ikke lenger tilstrekkelig. De praktiske forskjellene mellom Norges militære støtte hittil og direktesalg av forsvarsmateriell er også begrenset.

Under forutsetning av at eksporten blant annet møter krav til verifiserte behov og sluttbrukerkontroll, har regjeringen derfor besluttet å åpne for direktesalg av forsvarsmateriell fra norske bedrifter til forsvarsmyndighetene i Ukraina.

– Denne endringen innebærer at vi ivaretar grunnleggende forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser for Norge sammen med våre allierte. Regjeringen bruker en rekke virkemidler for å tilrettelegge for den viktige rollen forsvarsindustrien har i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Hva innebærer endringen? 

Endringen innebærer at norske forsvarsbedrifter kan søke Utenriksdepartementet om eksportlisens for direktesalg av forsvarsmateriell til Ukraina.  

Utenriksdepartementet vil understreke at eksportlisens for direktesalg kun vil gis fra sak til sak. Det vil bli gjort grundige vurderinger av alle søknader. Kontrollen skal fremdeles skje innenfor strenge og ansvarlige rammer, i tråd med eksportkontrollregelverket. 

Vurderingene foretas etter følgende kriterier: 

  • Direktesalg av forsvarsmateriell kan kun skje til ukrainske myndigheter. 
  • Det må foreligge dokumentasjon og myndighetsforsikringer om sluttbruk og sluttbruker, samt reeksportklausul. 
  • Transport og overlevering av forsvarsmateriell skal kun skje via sikre og etablerte logistikkruter.  
  • Søknader vurderes i tråd med norsk eksportkontrollregelverk og Norges folkerettslige forpliktelser, herunder FNs våpenshandelsavtale (Arms Trade Treaty). 

Bedrifter skal søke om eksportlisens på ordinær måte i E-lisens. 

Norsk våpeneksportpolitikk videreføres 

Regjeringen mener det er viktig at ukrainske myndigheter gis mulighet til å kjøpe det forsvarsmateriellet de har behov for. Direktesalg skal skje under strenge forutsetninger. Den nye ordningen er i tråd med norsk våpeneksportpolitikk. 

Det sentrale vedtaket for norsk våpeneksport i dag er Stortingets prinsippvedtak i 1959, hvor det ble slått fast at «hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig». Stortinget understreket i den forbindelse at «eksport av våpen og ammunisjon fra Norge bare må skje etter en nøye vurdering av de uten- og innenrikspolitiske forhold i vedkommende område. Denne vurderingen må være avgjørende for om eksport skal finne sted.»

– 1959-vedtaket vil fortsatt ligge til grunn for eksport av forsvarsmateriell. Det at regjeringen nå åpner for direktesalg til Ukraina betyr ikke at vi vil tillate direktesalg av forsvarsmateriell til land i krig på generelt grunnlag. Norge har vært og er tjent med en streng eksportkontroll. Regjeringens beslutning gjelder for Ukraina og er begrunnet i den helt ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i, sammen med våre allierte, sier utenriksministeren.  

Stortinget debatterte i 1967 et forslag om å forby eksport av våpen og militært materiell til krigførende Nato-land. Utenriks- og konstitusjonskomiteens innstilling fastslo at «stortingsvedtaket i 1959 tar etter komiteens oppfatning ikke sikte på å regulere forhold som står i forbindelse med vår egen forsvars- og sikkerhetspolitikk, men berører bare kommersiell våpeneksport».

Stortinget har blitt konsultert før regjeringen fattet beslutning i denne saken. Åpning for direktesalg av forsvarsmateriell til Ukraina vil også omtales i regjeringens kommende stortingsmelding om Nansen-programmet for Ukraina.

Norge vil fortsette å gi betydelig militær støtte til Ukraina i tråd med Nansen-programmet. Totalt har Norge gitt om lag 11 milliarder kroner i militær støtte i 2023. 

Utenriksdepartementets reiseråd gjelder 

Det er store utfordringer med å reise inn og ut av Ukraina, som følge av aktive kamphandlinger flere steder i landet og tidvis missil- og droneangrep mot kritisk infrastruktur.  

UDs reiseråd for Ukraina fraråder alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

Sivile som tar seg inn i Ukraina i forbindelse med en eventuell leveranse av varer, eller for tjenester som opplæring, reparasjoner og lignende, kan i tillegg risikere å bli lovlige mål for militære angrep.  

Der reiser likevel er nødvendig, er det viktig at enhver gjør egne sikkerhetsvurderinger før en reise til Ukraina finner sted. Man må også påse at man har gyldig forsikring som dekker reiser til risikoutsatte områder som Ukraina. Norske myndigheter har svært begrensede muligheter for å bistå norske borgere i Ukraina.