DNV skal konsekvensvurdere områder for havbruk til havs

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag besluttet at DNV AS leverte det beste tilbudet for gjennomføring av overordnet konsekvensvurdering for havbruk til havs i områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken».

Oppdraget ble utlyst i februar og hadde totalt fire gode tilbydere. I tillegg til DNV leverte Akvaplan-niva, Menon Economics og Norconsult inn tilbud.

 – Interessen fra flere tunge aktører lover godt for utviklingen av havbruk til havs. DNV har omfattende erfaring fra store, relevante strategiske konsekvensutredninger. I tillegg stiller de med nøkkelpersonell med særlig god innsikt i biosikkerhetsarbeid som vil være viktig i dette arbeidet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

DNV har personell med erfaring fra tidligere arbeid med havbruk til havs i forbindelse med lokalitetsklareringen til Smart Fish Farm. DNV har vist god forståelse for oppdraget og beskriver blant annet bruken av smittemodellering og konnektivitetsanalyser som verktøy for å kunne dele utredningsområdet inn i egnede utlysningsområder.

Målet med den overordnede konsekvensvurderingen er å vurdere konsekvensene av at det etableres akvakultur av laks, ørret og regnbueørret innenfor de definerte områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken». Det skal gjøres opp kunnskapsstatus på følgende tema:

  • konsekvenser for miljø
  • hensyn til fiskevelferd
  • sameksistens med andre marine næringer

Den overordnede konsekvensvurderingen vil inngå som grunnlag for myndighetenes beslutning av om hele eller deler av et område kan være aktuelt for havbruk til havs, og hvilke deler av området som bør lyses ut først. Frist for arbeidet er satt til 15. oktober 2024.

Les mer om arbeidet med tilrettelegging for havbruk til havs på Fiskeridirektoratets temasider: Havbruk til havs (fiskeridir.no)