Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Driftsulemper i jordbruket

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeidsgruppen som har sett på virkemidler i tilknytning til bruk eller områder med spesielle driftsulemper, har nå avsluttet sitt arbeid.

I Sluttprotokollen fra forhandlingsmøte mellom Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Prop. 164 S (2012-2013) Jordbruksoppgjøret – endringer i statsbudsjettet, ble det besluttet nedsatt ei arbeidsgruppe med følgende mandat:

Utrede mulighetene for å målrette virkemidler mot bruk eller områder med spesielle driftsulemper, som for eksempel bratt areal, små teiger og kantsoner. Gruppa skal utrede muligheten for økt måloppnåelse, samt forvaltbarhet av eventuelle endringer i virkemiddelbruken. Arbeidsgruppa skal bestå av representanter fra avtalepartene, og kan trekke inn nødvendig kompetanse fra SLF, FM og relevante fagmiljø. 

Regjeringens politiske plattform danner rammene for regjeringen Solbergs landbruks- og matpolitikk, hvor det bl.a. står følgende: ”Hovedmålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon. Regjeringen vil styrke landbruket gjennom forenkling av lover, regler og støtteordninger”.

Driftsulemper er knyttet til fysiske forhold som gjør det tyngre å drive et bestemt jordbruksareal. Det vil si at jordbruksdrift på arealene krever større ressursinnsats og har større driftskostnader per daa enn jordbruksdrift ved enklere driftsforhold.

Arbeidsgruppa har nå avsluttet sitt arbeid og konkluderer med at det antakelig vil være teknisk mulig å innføre et tilskudd for å kompensere for spesifikke driftsulemper, men at det vil kreve utvikling av datatekniske løsninger og medføre økte kostnader i forvaltningen.

Statens representanter viser til at innføring av ytterligere detaljerte og differensierte tilskudd for å kompensere driftsulemper ikke er et effektivt tiltak for å oppnå de samlede landbrukspolitiske mål, herunder også miljømålene for sektoren. Representantene tilrår derfor ikke å innføre et særskilt tilskudd for å kompensere for spesielle driftsulemper.

Representantene fra næringsorganisasjonene viser til at etablering av et differensiert driftsvansketillegg basert på hellingsgrad og kantsonelengde i forhold til areal vil være et målrettet og viktig tiltak. Representantene mener ordningen må etableres på nasjonalt nivå.

Kulturlandskap i Ål.
Driftsulemper er knyttet til fysiske forhold som gjør det tyngre å drive et bestemt jordbruksareal. Det vil si at jordbruksdrift på arealene krever større ressursinnsats og har større driftskostnader per daa enn jordbruksdrift ved enklere driftsforhold. (Foto: LMD)