Revidert nasjonalbudsjett

Ekstra midlar til likestilling og antirasisme

– Kampen for likestilling og mot rasisme og diskriminering er ikkje ferdig. Vi ser det på nett og i sosiale medium, i skolen, på arbeidsplassen og på fritidsarenaer. Vi må aktivt byggje ned barrierar, og støtte alle gode initiativ som arbeider mot polarisering, rasisme og hets i samfunnet. Når fleire har like vilkår, får vi eit betre samfunn for alle, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Regjeringa foreslår å auke stønaden til tilskotsordninga Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar. I statsbudsjettet for 2024 blei det sett av 20,9 millionar kroner til tilskotsordninga. No foreslår regjeringa 2 millionar kroner ekstra. Midla vil mellom anna bidra til auka innsats for å redusere fordommar gjennom meir kunnskap og kompetanse i befolkninga, og leggje til rette for dialog og samarbeid mellom ulike aktørar lokalt og nasjonalt. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet administrerer ordninga på vegner av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Regjeringa foreslår òg å styrke Diskrimineringsnemnda med 1,2 millionar kroner. Midlane skal gå til ein prosjektstilling i tilsynet for universell utforming av IKT, slik at dei kan hjelpe nemnda i desse sakene. Sakshandsamingstida har auka. Det er eit alvorleg rettstryggleiksproblem for dei som blir utsett for denne typen diskriminering – som til dømes skulebarn som ikkje får tilgang til digitale læremiddel.

– Diskrimineringsnemnda skal kunne handsame sakar om universell utforming av IKT innanfor rimeleg tid. Dette er eit viktig lågterskeltilbod, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.