Endrer reglene for utflyttingsskatt

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i reglene om utflyttingsskatt for personer som eier aksjer og tilsvarende eiendeler. Regjeringen foreslår at utflyttingskatten må betales innen 12 år, og at det bare er verdiendringer som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge som skal skattlegges.

Endringene skal gjelde for utflyttinger og overføringer som skjer fra og med i dag.

– Regjeringen vil sikre at verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt her og at skatten blir betalt. Det er rettferdig og viktig for både tilliten til skattesystemet og fellesskapet. At alle bidrar til felleskapet gjør det også lettere å kunne holde skattesatsene lave for alle som bor i Norge. Skatteinntekter bidrar til å ivareta grunnleggende velferdstjenester som skole, helse og omsorg, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Norge er et attraktivt land å investere i, og det er viktig at skatte- og avgiftssystemet gir gode rammebetingelser for verdiskaping og investeringer i virksomheter.

Regjeringen vil sikre en effektiv beskatning av verdistigning mens eier bor i Norge. Etter dagens regler blir utflyttingsskatt fastsatt blant annet på latente aksjegevinster, hvis eieren velger å flytte fra Norge.

Siden femårsregelen ble opphevet i 2022, bortfaller ikke utflyttingsskatt etter fem år, men betaling av den kan i praksis utsettes på ubestemt tid, uten at inntektene tilfaller felleskapet. Regjeringen vil derfor endre dette.

Forslagene følger opp Hurdalsplattformens mål om en rettferdig skatte- og avgiftspolitikk, som blant annet skal motvirke utilsiktede tilpasninger til fritaksmetoden og aksjonærmodellen.

I desember 2022 ba Stortinget regjeringen i et anmodningsvedtak (nr.82) om å utrede og foreslå en utflyttingsskatt som sikrer at urealiserte gevinster opparbeidet i Norge frem til utflyttingstidspunktet, faktisk skattlegges her. Skatteutvalget i NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem anbefalte også å utrede mulige innstramminger.

– I tillegg til å endre reglene om betalingsutsettelse, mener vi det er rimelig å bare skattlegge verdiendringer som skjer mens eier bor i Norge. Dette forslaget legger opp til en balansert utflyttingsskatt som kan ligge fast over tid, sier finansministeren.

Den såkalte femårsregelen ble opphevet med virkning for utflyttinger og overføringer som skjedde 29. november 2022 eller senere.

  • For fysiske personer som flyttet før 29. november 2022, bortfaller utflyttingsskatten etter fem år i utlandet.
  • For de som flyttet fra og med 29. november 2022 og frem til i dag kan betaling av utflyttingsskatten utsettes på ubestemt tid, frem til realisasjon.
  • Ved utflytting eller overføring som skjer fra og med i dag, må utflyttingsskatten betales innen 12 år.

Begrenser utsettelse til 12 år

Et av to hovedgrep i forslaget er å begrense utsettelse med betaling av fastsatt utflyttingsskatt til 12 år. Skattyter gis valget mellom å betale skatten umiddelbart, i rentefrie rater over 12 år, eller ved utløpet av 12-årsfristen med tillegg av renter. Hvis skattyter flytter tilbake med aksjen innen 12 år, bortfaller eller tilbakebetales skatten.

Skattlegger kun verdiendringer mens eier bor i Norge

Det andre hovedgrepet er å begrense utflyttingsskatten til å omfatte skatt på verdiendringer som har oppstått mens eieren har vært bosatt i Norge. Dette innebærer at Norge ikke lenger skal beregne utflyttingsskatt på gevinster som er opparbeidet før innflytting til Norge, og at verdifall etter utflytting ikke reduserer utflyttingsskatten.

Med disse endringene vil reglene bli mer effektive, samtidig som de ivaretar hensynet til skattyters likviditet og mobilitet på en god måte.

I tillegg foreslår regjeringen flere justeringer:

  • Virkeområdet for utflyttingsskatten utvides, slik at aksjesparekonto og fondskonto omfattes.
  • Det innføres en egen nedre grense på 100 000 kroner for å fastsette utflyttingsskatt på overføring av aksjer mv. med et gaveelement til noen bosatt utenfor Norge.
  • Kravet om sikkerhetsstillelse gjøres betinget av at det er en konkret risiko for manglende oppgjør.
  • Det presiseres at realisasjon og skattyters død fører til at utflyttingsskatten må gjøres opp.
  • Ved tilbakeflytting innenfor 12-årsperioden faller utflyttingsskatten bort for aksjer som er i behold.
  • Det gjøres unntak fra de generelle endringsfristene ved fastsetting av utflyttingsskatt.

Foreslår endringer med umiddelbar virkning

For å unngå tilpasninger i perioden frem til forslagene eventuelt vedtas i Stortinget i desember, foreslår regjeringen at endringene skal gjelde for utflyttinger og overføringer som skjer fra og med i dag, 20. mars 2024. Uten dette virkningstidspunktet er det fare for at betydelige ubeskattede verdier kan bli sendt ut av landet før et lovvedtak, og at forslagene dermed kan miste mye av sin effekt.

Forslagene sendes nå på høring. Fristen for å sende inn høringssvar er 21. mai 2024.

Les mer: