Endring i forskrift: Unntak fra kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har vedtatt en ny bestemmelse om at det kan gjøres unntak fra kravene i forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner i ekstraordinære situasjoner.

Endringen trådte i kraft 7. desember 2015. Bestemmelsen gjelder for både omsorgssentre og barnevernsinstitusjoner. 

Alle barn og ungdom som plasseres i omsorgssenter eller barnevernsinstitusjon skal ha forsvarlig omsorg og behandling. Når barn plasseres på omsorgssenter eller institusjon har det offentlige et ansvar for å gi barna et forsvarlig tilbud tilpasset det enkelte barns behov. 

Departementet ser at kvalitetsforskriften stiller visse krav til kvalitet, som ikke alltid lar seg gjennomføre i en ekstraordinær situasjon. Hva som utgjør en ekstraordinær situasjon må vurderes konkret i hver enkelt situasjon. Så lenge situasjonen er ekstraordinær kan institusjonen eller omsorgssenteret godkjennes eller kvalitetssikres på tross av at de ordinære kvalitetskravene ikke er oppfylt. Departementet understreker at tilbudet til barna til enhver tid skal være forsvarlig sett hen til situasjonen. 

Eksempler på unntak kan være:

  • omsorgssenteret/institusjonen kan ta imot et større antall barn enn det er enkeltrom
  • en høyere prosentandel av de ansatte har ikke relevant fagutdanning
  • en lavere bemanning enn det som har vært lagt til grunn i praksis 

Det fremgår av bestemmelsen at det likevel ikke kan gjøres unntak fra enkelte krav. Dette gjelder krav til tilfredsstillende vedlikehold og hygienisk standard, krav om medisinsk tilsyn og behandling, krav om oppbevaring og behandling av personopplysninger og krav om medvirkning. Videre kan det ikke gjøres unntak fra forskriftens krav om internkontroll. 

Departementet har besluttet at myndigheten til å avgjøre søknader delegeres videre til Bufdir.

Se forskriftsendringen på Lovdata sine sider.