Endring i reglene for misligholdte engasjementer i bankenes regnskap

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag fastsatt hvilke beløpsgrenser som skal gjelde for at engasjementer skal anses som misligholdte. Grensene gjelder fra 31. desember 2020.

Etter regel­verket i Norge og EU skal engasjementer anses misligholdt dersom et krav er forfalt mer enn 90 dager og beløpet ikke er uvesentlig. Kommisjonsforordning (EU) 2018/171 utfyller EUs kapitalkravsforordning (CRR) med regler for hvordan nasjonale myndigheter skal fastsette beløpsgrenser for hva som anses som vesentlige beløp ved mislighold. Nasjonale myndigheter skal sette en absolutt (kronebeløp) og en relativ (andel av totalengasjementet) grense som begge må overstiges før et misligoldsbeløp anses å være vesentlig.

Departementet har i dag fastsatt i forskrift misligholdsgrenser for massemarkedsengasjementer på 1000 kroner og 1 prosent, og for andre engasjementer 2000 kroner og 1 prosent.

Et utkast til forskriftsendring var på høring til 4. januar 2019. Departementet har fastsatt grensene i forbindelse med gjennomføringen av EUs CRR/CRD IV-regelverk.

Se også: