Endringer i gebyrstrukturen i Brønnøysundregistrene: – Mer rettferdige og ryddige gebyrpriser

Regjeringen innfører en ny gebyrstruktur for Brønnøysundregistrenes tjenester. De vedtatte endringene i gebyrforskriften vil gjenspeile og fordele kostnadene til drift av de ulike registrene mer presist.

– Endringene vi innfører nå vil gjøre at gebyrene fordeles mer rettferdig mellom registrene i Brønnøysundregistrene. Med den nye gebyrstrukturen vil kostnadsfordelingen mellom de ulike registrene bedre gjenspeile de faktiske kostnadene til driften av de aktuelle registrene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Endringene innebærer at det skal betales gebyr for førstegangsregistrering i Enhetsregisteret, slik det ble vedtatt av Stortinget i juni 2023 i Lov om endringer i register- og foretakslovgivningen mv. (digitale verktøy og prosesser, gebyrstruktur og tilknytningskrav) - Lovdata. Loven hjemler at det skal betales gebyr for førstegangsregistrering i Enhetsregisteret.

Den nye gebyrstrukturen fører også til endrede gebyrsatser for Foretaksregisteret og Løsøreregisteret. Gebyrsatsen for registrering i Foretaksregisteret blir redusert som følge av at dette registeret tidligere har finansiert Enhetsregisteret. Gebyrsatsen for registrering i Løsøreregisteret vil øke som følge av at dette registeret nå er etablert på ny registerplattform, som er dyrere i drift, men som gir bedre og raskere løsninger for brukerne.

Unntak for gebyr

– Brukerne av Brønnøysundregistrenes tjenester skal kun behøve å betale for de tjenestene de faktisk bruker. Samtidig vet vi at for enkelte kan et slikt gebyr være særlig belastende. Vi har derfor gjort enkelte unntak fra kravet om gebyr, sier Vestre.

Forskriftsendringene innebærer et unntak for gebyr for ungdoms- og studentbedrifter og for frivillige lag og foreninger ved førstegangsregistrering i Enhetsregisteret.

Endringene trer i kraft mandag 1. januar 2024.

Følgende endringer trer i kraft 1.1.2024

  • Det innføres gebyr for førstegangsregistrering i Enhetsregisteret, med unntak for ungdoms- og studentbedrifter, frivillige lag og foreninger.
  • Gebyrsatsene i Løsøreregisteret økes.
  • Gebyrsatsene i Foretaksregisteret reduseres.
  • Det gis et rabattert gebyr for samtidig registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Forskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene - Lovdata