Endringer i lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2018

Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2018 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Regelverket vil åpne for utprøving av selvkjørende kjøretøy og skal sikre at slik utprøving skjer gradvis, i takt med teknologiutviklingen og innenfor rammer som ivaretar trafikksikkerhet og personvern. Fra ikrafttredelsestidspunktet vil det bli mulig å søke Statens vegvesen, som godkjenningsmyndighet, om tillatelse til slik utprøving.

Endringene medfører at transportøren og avsenderen av gods kan ilegges gebyr for overlast på kjøretøyet, dersom visse vilkår er oppfylt. I dag er det kjøretøyets eier som ilegges dette gebyret. Avsenderen pålegges en dokumentasjonsplikt. Endringene er en følge av gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719.

Endringene vil gjøre det enklere og billigere å etablere ledningsanlegg som strømnett og bredbånd i hele landet. Samtidig skal endringene bidra til å klargjøre hvilke plikter ledningseiere har i forbindelse med anleggsarbeidene og hvilke kostnader vegmyndigheten kan kreve å få dekket i forbindelse med saksbehandlingen. Det er også lagt stor vekt på å sikre vegens og trafikantenes behov.

Ved offentlige anskaffelser av kjøretøy skal det fra 1. januar 2018 stilles krav om maksimalt CO2 utslipp på 85 g/km for personbiler. Busser og lastebiler skal minst tilfredsstille Euro-V krav. Forskriften gjelder for de som omfattes av anskaffelsesloven og de som utfører persontransport etter yrkestransportloven.

Satellittsystemer skal meldes inn til Den internasjonale teleunionen (ITU) for koordinering av radiofrekvensbruk og baneposisjoner, slik at alle satellittsystemer kan sameksistere uten å forårsake skadelige forstyrrelser. Slik innmelding foretas i Norge av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Den nye forskriften skal sikre at innmeldingen og innmeldingsprosessen er i samsvar med ekomloven og innenfor folkerettens rammer.

Til toppen