Pressemeldinger

Enighet i FN om å anerkjenne innsatsen til menneskerettighetsforsvarere

En resolusjon om menneskerettighetsforsvarere fremmet av Norge er enstemmig vedtatt i FN.

– Det er viktig at FNs medlemsland anerkjenner den avgjørende innsatsen menneskerettighetsforsvarere gjør verden over. I en tid hvor demokratiske verdier, rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter er under kraftig press, er dette et viktig signal om betydningen av at vi alle står opp for menneskerettighetene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Norge har en lederrolle i FN for å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere. Det startet da Norge ledet forhandlingene om FNs erklæring om menneskerettighetsforsvarere, som ble vedtatt i 1998. Erklæringen var første gang FNs medlemsland gikk sammen om å anerkjenne menneskerettighetsforsvareres betydning og behov for beskyttelse.

– I år markerer vi 25 år siden erklæringen om menneskerettighetsforsvarere, og 75 års jubileet for Verdenserklæringen om menneskerettighetene.  Menneskerettighetsforsvarere har en avgjørende rolle i å fremme menneskerettighetene, noe som bidrar til å sikre fred, demokrati og bærekraftig utvikling. Samtidig utsettes de ofte for trusler og angrep på grunn av arbeidet de gjør. Jeg er derfor svært glad for at FN har vedtatt denne resolusjonen enstemmig, sier Barth Eide.

Kvinnelige menneskerettighetsforsvarere utsettes for trusler og vold mot dem selv og familiene sine. Mange opplever å bli hetset eller utsatt for svertekampanjer. Kvinner som arbeider med omstridte temaer, slik som å fremme tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, er ofte særlig utsatt. Resolusjonen slår fast at det er behov for å gjennomføre gode og praktiske tiltak for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.

– I mange land ser vi at arbeidet for likestilling går i feil retning. Det gjelder ikke minst kvinners rett til å bestemme over egen kropp. I år lykkes vi med å styrke språket om behovet for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere og anerkjenne deres bidrag til å styrke kvinners rettigheter og likestilling. Det er et viktig signal, sier Barth Eide.

Fakta

Norge er annethvert år hovedforslagsstiller bak en resolusjon om menneskerettighetsforsvarere i tredje komité av FNs generalforsamling.

79 land tegnet seg som medforslagsstillere i år.

Resolusjonen ble vedtatt i 3. komité i FNs generalforsamling. 3. komité er FNs komité for sosiale, humanitære og kulturelle spørsmål. Resolusjonen vil deretter legges frem for Generalforsamlingen.

Norge legger også jevnlig frem resolusjoner om menneskerettighetsforsvarere i FNs menneskerettighetsråd.

Tidligere i år la Norge frem en resolusjon i Menneskerettighetsrådet som fornyet mandatet til FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforsvarere.

Andre tidligere resolusjoner har blant annet omhandlet innsatsen til menneskerettighetsforsvarere under Covid-19-pandemien, i konfliktsituasjoner, for klima og miljø, og for å styrke økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.