Enighet med USA om å opprette flere omforente områder

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) undertegnet i dag en avtale med USA om opprettelse av åtte nye omforente områder. Dette bidrar til en styrking av avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA som Stortinget samtykket til i juni 2022. Omforente områder er steder som Norge, USA og andre allierte styrker kan bruke i fellesskap for militære formål.

- I dagens sikkerhetspolitiske situasjon må vi styrke forholdet til våre allierte. Det er viktig for sikkerheten vår og for hele Norden. USA er en nær alliert, og samarbeidet mellom våre to land har utviklet seg over mer enn 75 år. De sikkerhetspolitiske og operative behovene er større og mer alvorlige nå enn da tilleggsavtalen ble fremforhandlet i 2021. Flere omforente områder i Norge vil også ha positiv verdi i et nordisk perspektiv, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

USAs ambassadør Marc Bennett Nathanson og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) signerte i dag SDCA avtalen.
USAs ambassadør Marc Bennett Nathanson og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) signerte i dag SDCA avtalen. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

De foreslåtte nye omforente områdene er Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg. Hittil har avtalen inkludert Rygge militære flystasjon, Evenes militære flystasjon, Ramsund orlogsstasjon og Sola militære flystasjon.

USAs ambassadør Marc Bennett Nathanson og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) avtalen på veiene av USA og Norge.
USAs ambassadør Marc Bennett Nathanson og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) avtalen på veiene av USA og Norge. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

Sverige, Danmark og Finland inngikk i desember 2023 bilaterale avtaler om forsvarssamarbeid med USA, Defense Cooperation Agreements (DCAs). Avtalene, som ennå ikke er trådt i kraft, legger opp til opprettelse av 17 omforente områder i Sverige, 15 i Finland og tre i Danmark. De bilaterale avtalene mellom USA og de tre andre nordiske landene har samme utgangspunkt som den norske tilleggsavtalen, Supplementary Defense Cooperation Agreement (SDCA).

- Dette innebærer et stort potensial for et enda sterkere nordisk forsvarssamarbeid. Dette vil styrke Norge, Norden og Nato, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Endringsavtalen vil bli sendt på høring, og den vil bli oversendt Stortinget med sikte på å innhente samtykke til inngåelsen.