Enighet om Reindriftsavtale 2024/2025

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) har i dag blitt enige om ny reindriftsavtale for 2024/2025.

Den inngåtte avtalen har en ramme på 225 mill. kroner. Dette er en økning på 25 mill. kroner fra inneværende avtale, og utgjør en prosentvis økning på 12,5 prosent. Siden reindriftsavtalen ble etablert har det ikke vært tilsvarende økning av rammen, og understreker at regjeringen legger til rette for å styrke rammevilkårene for reindriftsnæringen.

– Det er svært gledelig at vi har blitt enige med NRL om en avtale for 2024/2025. Jeg opplever NRL som en krevende, men konstruktiv forhandlingspart. Det er ingen tvil om at den viljen NRL viser til å finne løsninger også i disse forhandlingene er noe som kommer hele næringen til gode, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Hovedprioriteringene i Reindriftsavtalen 2024/2025 er direkte tilskudd, ivaretakelse av reindriftens arealer, klimatilpasning, og beredskap. Hovedprioriteringene styrker rammevilkårene for de reineierne som har reindrift som hovedvirksomhet.

De direkte tilskuddene øker med 16,55 mill. kroner. Produksjonstilskuddet og kalveslaktetilskuddet er særlig prioritert. En prioritering av de direkte tilskuddsordningene støtter opp om de reineierne som har målsetting om økt produksjon og verdiskaping. Samtidig gir en prioritering av de etablerte direkte tilskuddene den nødvendige stabilitet og forutsigbarhet om ordningene over reindriftsavtalen.

Landbruks-  og matminister Geir Pollestad og leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Inge Even Danielsen.
Landbruks- og matminister Geir Pollestad og leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Inge Even Danielsen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Reindriften er en arealavhengig næring, og tilgang på nødvendige arealer er en sentral forutsetning for at næringen oppnår målet om økt produksjon og lønnsomhet. For å legge til rette for en bedre ivaretakelse av reindriftens arealer er avtalepartene enige om etablering av en permanent rådgivningstjeneste for arealsaker, og en styrking av tjenesten. Distriktstilskuddet økes betydelig slik at distriktene får økt ressurser til arbeidet med arealsaker.

Reindriften er en av de næringene som først og sterkest merker klimaendringene. For å legge til rette for at reindriften kan møte enkelte utfordringer med endret klima er avtalepartene enige om en betydelig styrking av de frie midlene over Reindriftens utviklingsfond. Midlene skal prioriteres til infrastrukturtiltak. Klimaendringene kan bidra til økt risiko for oppblomstring av sykdommer. For å møte bl.a. denne risikoen etableres det en permanent helsetjeneste for rein. 

Reindriften har i løpet av få år opplevd flere klimaskapte beitekriser. Avtalepartene har gjennom et godt samarbeid utviklet et system for beredskap. Gjennom den fremforhandlede avtalen videreføres det etablerte systemet, og beredskapsfondet økes med 10 mill. kroner.

Markedet for reinsdyrkjøtt har over tid vært i en positiv utvikling. For å ivareta reinkjøttets posisjon i markedet prioriteres midler til Markedsutvalget for reinkjøtt. I tillegg videreføres satsinger på tilleggsnæringer gjennom Utviklingsprogrammet og lærings- og omsorgsbaserte tjenester.

Avtalepartene er enige om at det er et behov for reindriftsfaglig rådgivning og de er enige om at det gjennomføres en utredning av rådgivning i reindriften fram til neste års forhandlinger. Utredningen skal bla. avdekke hvilke fagområder det er behov for å dekke og hvordan en rådgivertjeneste skal organiseres.