Klimatilpasning i reindriften

I Reindriftsavtalen 2023/2024 ble avtalepartene enige om å etablere en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak og virkemidler for klimatilpasning i reindriften. Arbeidsgruppen har vært sammensatt av representanter oppnevnt av Norske Reindriftsamers Landsforbund og av Landbruks- og matdepartementet. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 12. desember 2023, og rapporten ble presentert for avtalepartene under oppstartsmøtet for forhandlingene om Reindriftsavtalen 2024/2025.

Rapporten vil være et grunnlag for Landbruks- og matdepartementets oppfølging av Meld. St 26 (2022-2023) Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn.

Arbeidsgruppen legger til grunn at klimatilpasning skal legge til rette for at det skal kunne drives bærekraftig reindrift også i et endret klima, og gir en definisjon på klimatilpasning i reindriften: «Klimatilpasning for reindriften innebærer å forstå konsekvensene av klimaendringene, og iverksette tiltak som gjør det mulig å utøve bærekraftig reindrift i et endret klima».

I rapporten gjøres det rede for hvordan klimaendringene påvirker reindriften i dag og hvilke endringer som kan forventes fremover.

På denne bakgrunnen trekker arbeidsgruppen frem syv hovedutfordringer for reindriften som følge av klimaendringene:

  • Redusert fleksibilitet som følge av annen arealbruk.
  • Endringer i beite- og flyttemønster.
  • Utilgjengelige beiter.
  • Behov for endret infrastruktur.
  • Større fare for ulykker og økt arbeidsbelastning.
  • Dokumentasjon av forekomst av rovvilt og tap av rein til rovvilt.
  • Økt uforutsigbarhet.

Arbeidsgruppen foreslår tiltak som kan bidra til å håndtere disse hovedutfordringene. Blant annet foreslås det tiltak som skal gi bedre kunnskapsgrunnlag, systemer for varsling og planlegging. Konsekvensene av klimaendringene er usikre, og planlegging og beredskap for å redusere risiko er derfor avgjørende. Arbeidsgruppen har lagt vekt på at både reindriftens erfaringsbaserte kunnskap og vitenskapelig kunnskap må utgjøre kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning i reindriften.

Rein på beite, Karasjok.
Rein på beite, Karasjok. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Reindriftsavtalen 2024/2025 ble inngått 8. februar 2024 (lenke til nettmelding). En av fire hovedprioriteringer i ny avtale er klimatilpasning. For å legge til rette for at reindriften kan møte enkelte av utfordringene med endret klima er avtalepartene enige om en betydelig styrking av de frie midlene over Reindriftens utviklingsfond. Midlene skal prioriteres til infrastrukturtiltak. Videre etableres det en permanent helsetjeneste for rein, blant annet for å håndtere risikoen for endringer i omfanget av sykdommer som følge av klimaendringene. 

Mange av tiltakene i rapporten ligger utenfor reindriftsavtalen. Avtalepartene er derfor enige om å diskutere videre oppfølging i et eget møte.