Et ansvarlig budsjett som sikrer trygghet for folk i hele Norge

Regjeringens viktigste oppgave er å sørge for trygghet for folk. For å sikre denne tryggheten, er vi helt avhengig av ansvarlig økonomisk styring, skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Mange nordmenn opplever nå hverdagsøkonomien som krevende på grunn av høyere utgifter. For norsk økonomi er det samtidig mange positive tegn. Det er derfor både viktig, og riktig at vi nå justerer opp en rekke ytelser og stønader for å kompensere for noe av utgiftsveksten mange har opplevd den siste tiden.

Regjeringens viktigste oppgave er å sørge for trygghet for folk. For å sikre denne tryggheten, er vi helt avhengig av ansvarlig økonomisk styring. Forslaget til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) regjeringen nå har lagt fram reflekterer nettopp dette. Vi vil fortsette å prioritere velferdstjenester, trygghet for folk og virksomheter i hele Norge, og mest til de som har minst.

Videre venter vi at prisveksten vil bremse, eller komme gradvis noe ned, uten en markert økning i arbeidsledigheten, etter dette budsjettet.

Selv om vi tror prisveksten vil dempes, opplever vi alle nå at inflasjonen er høy. Det merker både folk og næringsliv i sine hverdager. Uforutsigbarheten dette medfører vil være helt sentralt for denne regjeringen å få bukt med.

Regjeringen fortsetter, innenfor trygge rammer, å ta ansvar, og kompenserer for uforutsette utgifter som skal sikre folk, uansett hvor de bor i landet, fortsatt gode velferdstjenester. Budsjettet gir trygghet og muligheter både for de som jobber, og for de som skaper jobber i hele Norge. Men også de som har gått ut av jobblivet og over i en velfortjent pensjonisttilværelse blir ivaretatt.

  • Holde folk i jobb, skape nye jobber og styrke arbeidslinja
  • Opprettholde veksten i det offentlige velferdstilbudet som sykehus, eldreomsorg og politi
  • Ta vare på dem som trenger det mest og sørge for at ingen faller fra
  • Sikre videre utvikling i distriktene
  • Prioritere sikkerheten og beredskapen i Norge i en urolig tid
  • Stille opp for Ukraina og mennesker på flukt og bidra til stabilitet og trygghet i Europa

Men vi kommer ikke unna at vi lever i en verden som fortsatt er preget av usikkerhet. Det ubehaget kan vi alle kjenne på, enten man er privatperson eller næringsdrivende. Heldigvis ser vi at det for Norge som nasjon er mange positive tegn. For økonomien og næringslivet, er det mye som går bra. Sammenliknet med veldig mange andre land, klarer Norge seg godt på mange områder. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, og rekordmange nordmenn er i jobb. Aktiviteten i norske bedrifter er høy, og lønnsomheten er god. Dette er betryggende, og det er avgjørende at vi også fremover sørger for at norske bedrifter har gode, forutsigbare og stabile rammevilkår som legger til rette for private investeringer og videre vekst.

Det er samtidig ingen tvil om at den urolige tiden vi lever i, påvirker utgiftssiden på budsjettene betydelig fremover. Blant annet må vi belage oss på at krigen i Ukraina og konsekvensene av den, koster mye og vil fortsette å gjøre det fremover. Dette kommer i tillegg til andre, mange av dem uforutsette, økte kostnader:

  • Støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet
  • Flyktninger som kommer til Norge
  • Kompensasjon for de økte prisene
  • Økning i folketrygden

Selv om noen av utgiftene er uforutsette, ville det være uansvarlig å ikke ta denne regningen. Når det kommer tusenvis av flyktninger til Norge fra et Ukraina i krig, så er det klart vi stiller opp og betaler det det koster. Selvsagt stiller vi opp og hjelper dem som blir fordrevet som følge av den russiske angrepskrigen. I Norge skal vi gi dem et verdig liv. Det betyr at de hos oss skal sikres et godt sted å bo, plass i barnehage, tilgang til skole, god språkopplæring, helsetilbud i tillegg til mulighet for å delta i arbeidsmarkedet. Dette er viktig for de som det gjelder, men det er og viktig for oss som samfunn at vi klarer å gjøre denne jobben uten at det skaper konflikt og på en måte som gjør at de raskt kan bidra som en del av felleskapet.

Det samme gjelder å støtte Ukrainas forsvarskamp.

Priskompensasjonen får også betydning for folk gjennom oppjustering av en rekke ytelser og stønader. Vi prioriterer fortsatt trygghet for folk og virksomheter i hele Norge, og mest til de som har minst.

En del av de økte utgiftene er midler som ikke vil virke inn i norsk økonomi. Andre utgiftsøkninger, som utgiftene til flyktninger, er midlertidige.

Det er ikke aktuelt for denne regjeringen å foreslå budsjett som kutter i vår grunnleggende velferd som sykehus og politi. Det koster å ha en velfungerende velferdsstat, og regjeringen nøler ikke med å legge penger på bordet for å opprettholde velferden som kommer oss alle til gode og som sørger for gode muligheter for jobb og utvikling uavhengig av hvor i landet du bor. Men det vi gjør, skal skje innenfor ansvarlige rammer som sikrer trygghet for oss som enkeltmennesker, og for oss som nasjon.