EU-høring om nye europeiske standarder for bærekraftsrapportering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

En rådgivende ekspertgruppe har sendt utkast til nye europeiske standarder for bærekraftsrapportering fra selskaper på høring.

Den rådgivende ekspertgruppen («European Financial Reporting Advisory Group», EFRAG) skal innen november 2022 sende utkast til et første sett med nye europeiske standarder for bærekraftsrapportering til Europakommisjonen, som deretter skal fastsette standardene som EU-regler. EFRAG har nå sendt på høring et foreløpig utkast til det første settet med standarder, som dekker forhold knyttet til miljø, samfunn og eierstyring. Fristen for innspill til utkastene er 8. august. 

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill i høringen. Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 17. juni 2022. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no

Bakgrunn

Europakommisjonen la i april 2021 frem et forslag til et nytt direktiv om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD). Formålet med de foreslåtte regelverksendringene er å forbedre bærekraftsrapporteringen fra foretak, og med det legge til rette for omstilling i tråd med Europas grønne giv. Direktivet skal utfylles av rapporteringsstandarder som EFRAG skal utarbeide utkast til. Rapporteringsstandardene skal etter forslaget vedtas av Kommisjonen i delegerte rettsakter.

CSRD-forslaget vurderes som EØS-relevant, men er ikke endelig vedtatt i EU. Finansdepartementet ba 11. oktober 2021 Verdipapirlovutvalget om å utrede norsk gjennomføring av CSRD, se også kapittel 5.4.2.i Finansmarkedsmeldingen 2022.

Les mer: