EU-høring om standarder for bærekraftsrapportering

EU-kommisjonen har sendt utkast til europeiske standarder for bærekraftsrapportering på høring. Svarfristen er 7. juli. Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill i høringen.

EU-kommisjonen har sendt på høring utkast til en delegert forordning om europeiske standarder for bærekraftsrapportering. Rapporteringsstandardene skal utfylle nye direktivregler om selskapers bærekraftsrapportering som ble vedtatt i EU i 2022.

Utkastene til standarder spesifiserer hvilken informasjon store foretak skal gi om miljøforhold, sosiale forhold og foretaksstyring i sine årsberetninger. Målet er mer sammenlignbar rapportering på tvers av selskaper, sektorer og land.

Fristen for å gi innspill til utkastet er 7. juli. Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens høringsportal. Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 20. juni. Departementet tar også gjerne imot kopi av høringsinnspill fra norske interessenter.

Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.
Merk oversendelsen med saksnummer 23/157.

Verdipapirlovutvalget har utredet gjennomføring av de nye direktivreglene i norsk rett. Utvalget foreslår i utredningen at standardene for bærekraftsrapportering som nå er på høring, gjennomføres i norsk rett i forskrift. Utvalgets utredning er på høring med frist 4. september 2023.

Les mer: