EU-kommisjonen ber om innspill til evaluering av det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2)

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EU-kommisjonen har publisert en høring om evaluering av regelverket for betalingstjenester (det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2), direktiv (EU) 2015/2366). Bestemmelser som gjennomfører PSD2 i norsk rett, trådte i kraft 1. april 2019.

Formålet med høringen er å innhente synspunkter på anvendelsen og virkningen av reglene om betalingstjenester. I evalueringen inngår også spørsmålet om reglene er hensiktsmessige, sett i lys av nye betalingstjenester og risiko.

Det er åpnet for tilbakemelding frem til 2. august 2022.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 8. juli 2022. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.