EU-kommisjonen ber om innspill til evaluering av pengemarkedsfondsforordningen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EU-kommisjonen har publisert en høring om evaluering av regelverket for pengemarkedsfond (forordning (EU) 2017/1131). Pengemarkedsfondsforordningen er gjennomført gjennom AIF-loven § 1a-4 og avventer ikrafttredelse i norsk rett.

Formålet med høringen er å innhente erfaringer med regelverket og bruken av pengemarkedsfond. Innspillene vil danne grunnlag for Kommisjonens evaluering og videre arbeid. 

Det er åpnet for tilbakemelding frem til 13. mai 2022.

Selv om regelverket ennå ikke har trådt i kraft i Norge, er det viktig at Kommisjonen blir kjent med eventuelle norske synspunkter i revisjonsarbeidet. Finansdepartementet oppfordrer derfor norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 6. mai 2022. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.