EU-kommisjonen ber om innspill til evaluering av statsstøtteregler for kriserammede banker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EU-kommisjonen har publisert en høring hvor den ber om innspill til evaluering av EU-kommisjonens retningslinjer for tildeling av offentlig støtte til kriserammede banker. EFTAs overvåkningsorgan fastsetter tilsvarende retningslinjer som retter seg mot EØS/EFTA-statene.

Formålet med høringen er å innhente synspunkter på hvordan retningslinjene for offentlig støtte til banker har fungert over tid, og i hvilken grad retningslinjene har bidratt til å sikre finansiell stabilitet og like konkurransevilkår. I evalueringen inngår også spørsmålet om retningslinjene er hensiktsmessig avpasset med øvrig krisehåndteringsregelverk for banker i EU/EØS. 

Det er åpnet for tilbakemelding frem til 9. juni 2022.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 4. mai 2022. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.