EU-kommisjonen ber om innspill til revisjon av EMIR

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EU-kommisjonen har publisert en høring hvor den ber om innspill til en revisjon av forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). EMIR er gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven § 17-1.

Formålet med høringen er å åpne for innspill om mulige regelverksendringer eller andre tiltak for å forbedre konkurransedyktigheten til europeiske sentrale motparter og sikre tilfredsstillende tilsyn og håndtering av risiko. Innspillene vil danne grunnlag for Kommisjonens videre arbeid. 

Det er åpnet for tilbakemelding frem til 22. mars 2022.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 15. mars 2022. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no