Evaluering av regional omstilling

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Telemarksforsking har evaluert ordningen med regional omstilling for kommuner som opplever stor nedgang i sysselsettingen. Rapporten viser at de fleste kommunene har hatt stor nytte av å delta i omstillingsprogrammet.

Målet med ordningen regional omstilling er å styrke næringsgrunnlaget og bidra til etablering av nye arbeidsplasser i kommuner eller regioner som opplever vesentlig reduksjon i sysselsettingen, for eksempel ved at en hjørnesteinsbedrift går konkurs.

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Telemarksforskning sett på hvordan ordningen har fungert og hvilke resultater kommunene har oppnådd når det kommer til sysselsetting, næringsstruktur og utviklingsevne. De har også vurdert om ordningen er treffsikker.

Gode verktøy

Rapporten viser at verktøyene i omstillingsordningen er gode, og har bidratt positivt i kommunene som har vært en del av ordningen. Mange av verktøyene som har vært brukt, har bidratt til å styrke utviklingsevnen i kommunene som har deltatt i ordningen.

Telemarksforskning har ikke funnet at deltakelse i omstillingsordningen har gitt effekter i form av varig vekst i arbeidsplasser. Rapporten peker imidlertid på at arbeidsplassvekst er svært vanskelig å påvirke med offentlig initierte program av denne typen.

Forskerne mener at systemene og verktøyene som Innovasjon Norge har utviklet for omstillingsprogrammet fortsatt bør brukes og videreutvikles. I tillegg vil det være behov for å utvikle nye verktøy.

De anbefaler også at ordningen i større grad bør rette seg inn mot kommuner med demografiske problemer, det vil si kommuner med sterk nedgang og aldring i befolkningen.

Om rapporten

Telemarksforskning har gjennomgått og systematisert evalueringene av hvert enkelt omstillingsprogram fra 2004 og intervjuet alle fylkeskommuner og Innovasjon Norges ansvarlige for regional omstilling. De har også gjort analyser av arbeidsplassutviklingen i kommunene.

Departementet tar med seg anbefalingene fra Telemarksforskning, og vil diskutere hvordan rapporten skal følges opp med fylkeskommunene, Innovasjon Norge og kommunene.

Les hele rapporten her(PDF)