Evaluering av ordningen med regional omstilling

På oppdrag fra Kommunal- og Distriktsdepartementet (KDD) har Telemarksforsking gjen-nomført en evaluering av ordningen for regional omstilling. Bakgrunnen for oppdraget er at KDD ønsket ny og oppdatert kunnskap om de samlede virkningene av ordningen regio-nal omstilling på sysselsetting, næringsstruktur og utviklingsevne, og om ressursinnsatsen er treffsikker nok.

Les hele rapporten her(PDF)